Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet. Søknadsfrist er 1. november.

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping. 

Hvilke kulturminner er tekniske og industrielle?

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Hvem kan søke?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan søke.

Det gis ikke tilskudd til kulturminner i statlig eie.

Hva kan vi gi støtte til?

Midlene fordeles etter søknad til konkrete tiltak innen: 

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Mulighetsstudier

Tilskuddsmottaker kan søke om 10-15% av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd 

Det tekniske og industrielle anlegget må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

 • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur.
 • Tekniske og industrielle kulturminner med forankring i nasjonale strategiske satsninger.
 • Tekniske og industrielle kulturminner med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • Tekniske og industrielle kulturminner med lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering.
 • Ivaretakelse av kompetanse som er nødvendig for å ivareta tekniske og industrielle kulturminner.
 • Anlegg som er fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven.
 • De 15 prioriterte anlegg som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Anleggene som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner skal prioriteres ved fordeling av tilskudd.  Les mer om Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Disse postene skal ikke prioriteres ved tilskudd:

 • Museal drift og/eller virksomhet
 • Forsikring
 • Telefon/internett
 • Husleie
 • Kommunale skatter, avgifter og renovasjon
 • Snørydding, klipping av gress og annen ordinær utomhus skjøtsel
 • Oppvarming i publikumsareal utover frostsikring
 • Vakthold
 • Museal virksomhet og formidling
 • Drivstoff, drift og vedlikehold av biler og større verktøy

Hvordan søker du?

Det er viktig å sette seg inn i tilskuddsordningens krav og forskrifter før du søker. Les om tilskuddsordningens krav og forskrifter her: Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett

Last ned søknadsskjema her. (XLSX, 118 kB)

Søknaden sender du til post@viken.no. Frist for å søke er 1. november

På Riksantikvarens nettsider kan du få gode tips til å skrive søknad