Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Søknadsfristen er løpende. 

Om ordningen

Pilegrimsleden er et nasjonalt prosjekt med kulturhistoriske vandreleder, som fører til Nidarosdomen i Trondheim. Viken fylkeskommune tildeler midler til utvikling av pilegrimsledene i Akershus. Søknadsordningen gjelder tiltak langs, eller i forbindelse med pilegrimsleden i Akershus.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner kan søke.

Tildelingskriterier

 • Infrastruktur
  Det kan søkes om tilskudd til bruer, klopper, kavler, trapper og annen utbedring av leden. Det kan også søkes om tilskudd til rasteplasser, benker, «melkeramper», vanntilgang, gapahuker og utedo/enkle toalettfasiliteter. Hvis en kommune står som søker, forutsettes det at kommunen bidrar med egne midler.
 • Overnatting 
  Tilskudd til herberger og vertshus knyttet til pilegrimsleden. Det kan gis tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell. Tilskudd skal dekke utgifter som ikke dekkes av kulturminnefondet. Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats og/eller egenfinansiering.
 • Åpne kirker
  Menigheter og andre frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til å organisere tilbud om åpne kirker langs pilegrimsleden i Akershus. Tilskuddet er ikke et tilskudd til løpende drift.
 • Formidling, produkter og arrangementer
  Det kan søkes om penger til pilegrimsrelaterte arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m.. Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats, dugnad og/eller egenfinansiering.

Slik søker du

Lenke til digitalt søknadsskjema. Det er ingen frist for å søke tilskudd.

Som vedlegg til søknaden skal du legge ved:

1. Beskrivelse av prosjektet som minst inneholder

 • bakgrunn
 • fremdriftsplan med tidsramme
 • andre kommentarer med relevans for søknaden

2. Budsjett

 • fullstendig budsjett (ev. regnskap for siste år)
 • budsjett for prosjektet

Behandling av søknaden

Behandlingen av søknader skjer fortløpende og skal ta maksimum seks uker. Ved behov for veiledning, ta kontakt med saksbehandler. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Frist for å rapportere er 15. november.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap, bilag, ev. foto. Viken fylkeskommune ev. fylkesrevisjonen har rett til innsyn i regnskap og ev. annen relevant dokumentasjon.

I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, for eksempel på hjemmesider, postere og i brosjyrer.

Til toppen