Tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling.

Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

  1. formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
  2. kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
  3. nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Ved tildelingen skal det legges særlig vekt på om prosjektet

  1. er forankret i kommunale og fylkeskommunale planer, program eller satsinger
  2. tar i bruk virkemidler og ressurser fra flere sektorer
  3. bidrar til ny kunnskap, læring, strategisk og faglig utvikling
  4. støtter opp om og forsterker andre prosjekter og satsinger i kulturmiljøforvaltningen.

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektkostnadene.

Vi viser også til Riksantikvarens handlingsplan for verdiskaping: Handlingsplan for verdiskaping - Riksantikvaren

Slik søker du om tilskudd

Søknad om tilskudd sendes til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller tidlig i det året det søkes om tilskudd for.

Mer informasjon om tilskuddsordningen Forskrift om tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Til toppen