Tilskudd til vernede og fredete fartøy, samt fartøyer med søknad om vernestatus – for fartøyer med registreringshavn i Viken fylkeskommune for 2023

Viken fylkeskommune har avsatt egne tilskuddsmidler til fartøyvern for 2023 for fartøy som har hjemmeregistreringshavn innenfor Viken fylkeskommune. NB! Frist for å søke var 1. mai 2023.

Om ordningen

Ordningen skal sikre istandsetting og drift av fartøy som har søkt om vernestatus hos Riksantikvaren, har status som vernet skip, eller er fredet etter kulturminneloven. Det er satt av et årlig beløp på kr. 600 000 til formålet.

Hvem kan søke?

Bærekraftige lag, foreninger eller museer vil prioriteres ved søknad, men alle søknadsberettigede vil vurderes. Det forutsettes et langsiktig og stabilt eierskap, og fartøyer med en særlig tilhørighet til regionen er målgruppen.    

Slik søker du

Fyll ut eget søknadsskjema (DOCX, 55 kB). Legg ved så mye som mulig av dokumentasjon til søknaden. 

Søknaden sendes til post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk søknaden: Tilskudd fartøyvern. 

Søknadsfrist var 1. mai 2023.

Viken fylkeskommune setter det som et premiss at det er minst 2 tilbydere til prissetting av tiltakene som omsøkes. Retningslinjer og prosedyrer for tilskudd følger samme mal som den statlige tilskuddsordningen for post 74 i «Forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. august 2021 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, kap. 1429, post 70. Fremmet av Klima- og miljødepartementet".

Tildelingskriterier

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy. Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål. Ordningen gjelder også for fartøy som har søkt om vernestatus, men der prosessen ikke er ferdigstilt opp mot Riksantikvaren.

For tilskudd er det et vilkår at fartøyet har tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon til å kunne vurdere tiltakene det søkes tilskudd til. Med grunnlagsdokumentasjonen menes en oppdatert tilstandsvurdering, en teknisk-historisk dokumentasjonsrapport og en restaureringsplan. Dokumentasjonsrapporten og restaureringsplanen skal være godkjent av kulturmiljøforvaltningen.

Kravet om grunnlagsdokumentasjon må stå i forhold til tiltaket som skal gjennomføres. Ulike typer tiltak som det kan gis tilskudd til medfører noe ulike krav til grunnlagsdokumentasjon. Kravet kan i mange tilfeller også avgrenses til å gjelde deler eller begrensede områder om bord i et fartøy. Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Det gis ikke tilskudd til:

  • kostnader knyttet til dugnadsinnsats
  • reise og opphold
  • sertifiseringsutgifter som ikke kan defineres som antikvariske tiltak
  • administrative utgifter hos eier
  • museumsdrift eller -virksomhet

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Søknadene blir behandlet fortløpende etter fastsatt frist. Utbetalingsordre sendes fylkeskommunen ved helt eller delvis gjennomført tiltak. Rapport og økonomisk underlag skal følge anmodningen på vanlig måte. For delvis ferdigstilling utbetales kun påløpte utgifter.  

Du kan klage på vedtaket til Kulturarv Viken, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Postboks 220, 1702 Sarpsborg.  Frist for å klage er tre uker fra datoen på vedtaket. Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Rapportering

Det skal foreligge sluttrapport med dokumentasjon og godkjent regnskap senest 3 måneder etter sluttføring av tiltaket.