Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken

Viken fylkeskommune har en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.  

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt sikringsarbeid. Tilskuddet er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av krav til istandsetting og materialbruk etter antikvariske prinsipper, og egenandel er derfor påkrevd.

  • Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen. 
  • Det gis normalt ikke tilskudd til bygningens interiør. Ren kopiering av kulturminner eller flytting av hus faller utenfor ordningen.   

Hvem kan søke?

Private eiere og brukere, som enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameier, og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene er noe justert i utlysning for 2022. Den tidligere tilskuddsordningen til ubemannete museene i Østfold er nå inkludert i denne utlysningen. Vi ber alle søkere om å sette seg godt inn i retningslinjene (DOCX, 159 kB).

Felleskapets bygg ble prioritert i 2022

2022 er Frivillighetens år. Mange verneverdige bygninger og anlegg eier og/eller driftes av frivillige lag og organisasjoner og stiftelser. Mange av byggene er tidligere fellesskapsbygg, som skolehus, ungdomshus og forsamlingshus mv og fungerer også som viktige samlingssteder og møteplasser i lokalsamfunnene i dag, både for frivilligheten og allmennheten.

En god del av byggene har behov for istandsetting og utbedringer, og Viken fylkeskommune ville derfor rette særskilt oppmerksomhet mot denne type bygninger i 2022. Tidligere fellesskapsbygninger og bygninger som er offentlig tilgjengelige ble derfor bli prioritert i tildelingen i 2022.

Frivillige lag og foreninger ble i 2022 særlig oppfordret til å søke.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2023. Følg med på våre nettsider for utlysning av midlene (årsskiftet 2022/2023). 

OBS! Søknadsskjemaet er under oppdatering og vil bli aktivert etter hvert.

Gå videre til søknadsskjema

Sluttrapport og utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales når tiltaket er utført. Utbetaling kan skje når vi har mottatt sluttrapport. Det må vedlegges kopi av fakturaer/kvitteringer samt fotografier som viser det ferdige resultatet.

Gå videre til rapporteringsskjema

Sluttrapport og anmodning om utbetaling må være innkommet fylkeskommunen innen 1. desember 2022.

Til toppen