Viken fylkeskommune gir tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler i Viken. Kommuner og private hurtigladeoperatører kan søke. Søknadsfristen var 15. november 2021.

Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Ordningen videreføres ikke i 2022.

Kommuner som omfattes av 'Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035' kan nå søke om støtte til parkeringsutredninger i 2022. Dette gjelder for sentrumsområder som geografisk ligger innenfor tidligere Buskerud fylke. Søknadsfristen er 20. mai 2022.

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert. Tilskuddsordningen videreføres i 2022, og ny søknadsfrist er 1. juni 2022.

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Midlene for 2021 er nå fordelt, så det er ikke lenger mulig å søke på denne tilskuddsordningen.

Du kan søke om tilskudd til praktiske vilttiltak som GPS-merking av dyr, registrere bruk av områder og størrelser på dyrebestander, lage forvaltningsplaner og mye mer. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Til toppen