Støtteordning for kommuner i Viken som skal bidra til at det gjennomføres holdningsskapende aktiviteter mot innbyggere for å fremme sirkulær økonomi. Søknadene behandles fortløpende fram til midlene er oppbrukt. Det er ingen søknadsfrist, men aktivitetene må gjennomføres innen 1. november 2023.

Viken fylkeskommune ønsker å støtte bedrifter som har behov for å gjennomføre energianalyse eller kartlegging, som grunnlag for beslutning om å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i næringsbygg. Det er ingen søknadsfrist, men energianalysen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Kommuner som omfattes av 'Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035' kan nå søke om støtte til parkeringsutredninger i 2022. Dette gjelder for sentrumsområder som geografisk ligger innenfor tidligere Buskerud fylke. Søknadsfristen var 20. mai 2022.

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert. Det er løpende saksbehandling, med siste frist for søknader 15. mai 2023.

Du kan søke om tilskudd til praktiske vilttiltak som GPS-merking av dyr, registrere bruk av områder og størrelser på dyrebestander, lage forvaltningsplaner og mye mer. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Oslofjorden står overfor store utfordringer og fylkestinget har derfor vedtatt en fjordsatsing. Det er satt av 2 000 000 kroner fra fjordsatsingen til en tilskuddsordning. Søknadene behandles fortløpende frem til midlene er oppbrukt, eller alternativt frem til 30. oktober 2022 som settes som endelig søknadsfrist.

Til toppen