Tilskudd til aktiviteter for å fremme sirkulær økonomi 

Støtteordning for kommuner i Viken som skal bidra til at det gjennomføres holdningsskapende aktiviteter mot innbyggere for å fremme sirkulær økonomi. Søknadene behandles fortløpende fram til midlene er oppbrukt. Det er ingen søknadsfrist, men aktivitetene må gjennomføres innen 1. november 2023.

For kommunene

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene bedre for å kutte utslipp og utnytte de samme ressursene flere ganger. Produktene må vare lenge, repareres, oppgraderes, leies og brukes om igjen – motsatsen til lineær økonomi som er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall. 

For å klare overgangen til lavutslippssamfunnet må vi samarbeide på tvers av Viken og gå fra lineær til sirkulærøkonomi. Dette innebærer blant annet endringer av forbruksmønster. Forbrukerne (innbyggerne i kommunen) må få mulighet til å bidra til å ta miljøriktige valg og kommunene spiller en viktig rolle i å tilby kunnskap og tjenester om hvordan innbyggerne kan delta. 

Formål

Støtteordningen skal bidra til at det gjennomføres holdningsskapende aktiviteter mot innbyggere for å fremme sirkulær økonomi. Støtteordningen skal bevilge 1.500.000 NOK og bidra til å igangsette prosjekter i kommunene i Viken.  

Hvem kan søke?

Kommuner i Viken kan søke om midler i samarbeid med for eksempel servicetorg, biblioteker, bedrifter, frivillige organisasjoner eller lag/forening. 

Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen. 

Slik søker du

Det er første-til-mølla som gjelder og det er mulig å søke fortløpende til midlene er brukt opp. 

Her søker du om støtte til aktiviteter for å fremme sirkulær økonomi 

Krav om vedlegg til søknaden 

Det er kun søknader som kan dokumentere samarbeid med for eksempel servicetorg, bibliotek, bedrift, frivillig organisasjon eller lag/forening som vil bli vurdert jfr. søknadskjemaet. Dersom søknaden mangler dokumentasjon på samarbeid, vil den ikke bli vurdert før dette er på plass og ettersendes. Kommunen risikerer å miste sin plass i «køen» dersom søknaden er mangelfull.  

Tildelingskriterier

 • Tilskuddet skal dekke gjennomføring av holdningsskapende aktiviteter rettet mot innbyggere om sirkulærøkonomi. Eksempler: 
  • Fiksefester (klær, sko, elektronikk m.m.) 
  • Byttedager (sportsutstyr, klær, leker, møbler, mat og så videre.) 
  • Moteshow 
  • Restefester eller matreddekurs
  • Aktivitet til Klimafestivalen 112 om sirkulær økonomi 
  • Gjennomføring av kurs som fremmer sirkulær økonomi (omsøm/sykurs, fiksekurs, matreddekurs med mer)  
 • Aktiviteten må gjennomføres i samarbeid med for eksempel servicetorg, bibliotek, bedrift, frivillige organisasjoner eller lag/forening. 
 • Samarbeidspartner skal på en eller annen måte jobbe med å fremme tematikk innenfor sirkulær økonomi gjennom sitt arbeid (se beskrivelse av tematikker)
 • Støtten dekker direkte kostnader/investeringer/drift/leie av utstyr og eventuelt overtidsbetaling/kveldsbetaling utover ordinær arbeidstid. Honorar, leie av lokale osv.
 • Det gis ikke tilskudd til egentid for kommunalt ansatte innenfor ordinær arbeidstid. 
 • Det kan søkes om tilskudd for opptil 100.000 kroner per prosjekt. Første-til-mølla prinsippet gjelder. Det vil si at de første kommunene som tilfredsstiller kravene til søknaden får støtte frem til midlene er brukt opp. Det er ikke mulig å få tilskudd til mer enn ett prosjekt per kommune. Rammen for støtteordningen er 1.500.000 kroner. 
 • Aktiviteten må gjennomføres innen 1. november 2023. Dette skal fremkomme av prosjektbeskrivelsen i søknaden. 

Les retningslinjene for tilskuddsordningen.

Hva støttes ikke?

 • Aktiviteter som planlegges uten samarbeid med for eksempel servicetorg, bibliotek, bedrift, frivillig organisasjon eller lag/forening støttes ikke. 
 • Private arrangementer støttes ikke.  

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Alle søknader blir behandlet fortløpende. Forventet saksbehandlingstid er to uker. 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av dokumentasjon (revisorgodkjent regnskap). 

Profilering og synliggjøring

Et prosjekt som får tildelt midler skal sørge for omtale av prosjektet ved for eksempel innsalg til medier, og/ eller sak til egne nettsider/sosiale medier. I omtalen skal det komme tydelig fram at prosjektet har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune gjennom Klima Viken.

Vi oppfordrer prosjektet til å dele omtalen med fylkeskommunens saksbehandler for videre deling. Viken fylkeskommune og Klima Vikens logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer i regi av prosjektet.
Logoer og annet grafisk materiale finner du her. 

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 1. november 2023.

Bruk dette rapporteringsskjemaet

Det skal gis en kort rapport på følgende: 

 • Tematikk innenfor sirkulær økonomi og hvordan tiltaket har bidratt til holdningsendring
 • Om samarbeidet var nyttig eller lite nyttig for gjennomføringen av aktiviteten og hvorfor/hvorfor ikke 
 • I etterkant av gjennomført aktivitet skal søker holde presentasjon på webinar for kommunene i Viken 
 • Hvordan aktiviteten ble markedsført og gjennomført 
 • Indikatorer det skal rapporteres på er:
  • Antall aktiviteter
  • Antall innbyggere som deltok på aktiviteten
  • Samarbeid med for eksempel servicetorg, bedrift, bibliotek, frivillig organisasjon eller lag/forening 
  • Tematikker innenfor sirkulær økonomi som aktiviteten fremmer
  • Holdningsendring etter aktivitet er gjennomført hvis mulig (eksempel evalueringsskjema)
 • Regnskap for aktiviteten skal legges ved 

Det skal rapporteres i form av tekst og bilder. 

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake, enten helt eller delvis. 

Denne satsingen er et samarbeid med det EU-finansierte Treasource.