Tilskudd til parkeringsutredning i tidligere Buskerud

Kommuner som omfattes av 'Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035' kan nå søke om støtte til parkeringsutredninger i 2022. Dette gjelder for sentrumsområder som geografisk ligger innenfor tidligere Buskerud fylke. Søknadsfristen var 20. mai 2022.

Om ordningen

Tilskuddordningen for parkeringsutredninger har til hensikt å bidra til at flere kommuner i regionen får et oppdatert kunnskapsgrunnlag med oversikt over parkeringstilbudet, parkeringsbehovet og parkeringsdekningen i sine sentrumsområder.

Ordningen har sin forankring i føringene i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, og tilhørende handlingsprogram.

Hvem kan søke?

Kommuner i tidligere Buskerud fylke er målgruppe for ordningen.

For kommuner som ønsker å gjennomføre en parkeringsutredning for sitt sentrumsområde gis det anledning til å søke inntil 50 % av prosjektets kostnad i støtte, fra en ramme på totalt 340.000 NOK. Egenfinansiering kan dekkes med egeninnsats.

Søknadskriterier

Les retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 393 kB) for å få informasjon om hva som skal være med i søknaden og hva som er tildelingskriteriene.

Slik søker du

Fyll ut vårt søknadsskjema (DOCX, 42 kB).

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til post@viken.no
- med kopi til christinm@viken.no og finnl@viken.no

Søknadsfrist: 20. mai 2022.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Christina Martinsen eller Finn Ivar Lied.