Tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder 

En rekke sjeldne naturtyper med truede og sårbare plante- og dyrearter er i tilbakegang i Viken fylke. Gjennom tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder vil fylkeskommunen bidra til at slike naturområder blir gjenskapt eller restaurert. Det er løpende saksbehandling, med siste frist for søknader 15. mai 2023.

Formålet med ordningen er å restaurere eller gjenskape vann- og våtmarksbiotoper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, rikmyr og ulike typer sumpskog/fuktskog. Ordningen skal bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet i disse områdene. Ved vurdering av søknader vil også tilrettelegging for naturopplevelser telle positivt. 

Hvem kan søke? 

Kommuner, vannområder, næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner kan søke fylkeskommunen om støtte. Kommuner kan både søke om prosjekter på egen grunn, samt innhente søknader fra privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger, og gi fylkeskommunen en samlet oversikt over og prioritering mellom søknadene.

Tilskuddsordningen er primært ment for mindre prosjekter, det vil si en total kostnad begrenset til noen hundre tusen kroner. Dette for å kunne støtte prosjekter i hele fylket.

Slik søker du

Det er løpende saksbehandling, med siste frist for å søke å søke 15. mai 2023.

Søknad sendes til post@viken.no

Merk søknaden: "Søknad om tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder. Saksnummer: 2021/36846".

Krav til søknaden 

 • Søknaden må beskrive hvilke(n) naturtype(r) som ønskes restaurert; f.eks. bekker, dammer og våtmarker, rikmyr og ulike typer sumpskog/fuktskog. 
 • Søknaden skal omfatte konkret hva som planlegges gjennomført, hvilket areal tiltaket skal gjennomføres på, hvem som skal utføre arbeidene og hva slags redskap som skal benyttes. 
 • Det må gis en beskrivelse av tilstanden til det aktuelle området og hvilken tilstand som skal oppnås gjennom tiltaket.
 • Det er ønskelig at prosjektet oppgir mål om hvilke dyregrupper og plantesamfunn tiltaket skal tilgodeses gjennom tilrettelegging.
 • Det er ønskelig med en vurdering av tiltakets varighet; om det medfører en permanent utbedring av naturtilstanden, eller om tiltaket må gjentas – i så fall med anslått intervall. 
 • Kompetansen til søker skal beskrives, ev. om annen fagkompetanse benyttes.
 • Det skal foreligge en samlet oversikt over arbeidsmengde og kostnader, samt hvordan kostnadene tenkes dekket. 
 • Det skal foreligge fotodokumentasjon av området før tiltak iverksettes.

For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 Euro over en periode på tre regnskapsår. For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for slik tildeling er oppfylt, må det opplyses i søknaden om, og eventuelt hvor mye annen bagatellmessig støtte mottaker har mottatt i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. 

Tildelingskriterier

 • Tilskuddsordningen rettes særskilt mot vann, våtmark og vassdrag som bekker, dammer og tjern, myrer, sumpskog og sumpmark. I tillegg vektlegges: 
  • Kulturminner/spor etter menneskelig aktivitet som gir aktuelle prosjekter merverdi, for eksempel damanlegg.
  • Prosjekter som har overføringsverdi og er innovative vil bli prioritert.
  • Det vektes positivt dersom prosjektet bidrar til redusert avrenning til Oslofjorden.
  • Midler kan benyttes for tilrettelegging som øker restaureringsbiotopers tilgjengelighet for allmennheten.
 • Prosjekter i fredningsområder der staten har et særlig ansvar, gis ikke støtte.
 • Tradisjonelle skjøtselstiltak for vilt og fisk, som utsetting, foring, fugleholker m.m. holdes utenom.
 • Prosjektene gjennomføres etter partnerskapsprinsippet; dette kan være samarbeid med statsforvalteren og/eller kommunene, og med aktører som frivillige organisasjoner og næringsorganisasjoner.

Normalt vil fylkeskommunen bidra med maksimalt 50 prosent av totalkostnadene inkludert verdsetting av arbeidskraft.

Les retningslinjene for tilskuddsordningen her.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

 • Innkomne søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingen skal følge god forvaltningsskikk. 
 • Prioritering av prosjektene og tildeling av midler skjer etter en faglig vurdering og en politisk prioritering.
 • Alle søkere får skriftlig svar med begrunnelse, enten søknaden er innvilget eller om det gis avslag.
 • Der kommunen selv søker eller koordinerer en samlet søknadsliste fra andre i sin kommune, overføres midlene samlet til kommunen når prosjektene er godkjent (dvs. at kommunen foretar videre fordeling av midler til prioriterte prosjekter i sin kommune). 
 • For øvrige søkere utbetales midlene normalt når prosjektet er gjennomført og rapport foreligger. Etter avtale kan tilskuddet imidlertid helt eller delvis utbetales når arbeidene igangsettes, særlig dersom oppstart medfører større kostnader.

Profilering/synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. Logoer og annet grafisk materiale finnes på viken.no 

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Rapporteringsfrist er 30. november 2023. Dersom sluttrapport ikke kan gis innen tidsfristen, skal det i stedet sendes statusrapport med forventet avslutning.

 • Rapportering skal beskrive hva som er gjennomført og dokumenteres med foto, herunder eventuelle effekter/skader av redskap. 
 • Enkelt sluttregnskap skal vedlegges.
 • Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake, enten helt eller delvis.

Sluttrapport med regnskap for bruk av midlene sendes til post@viken.no, og merkes: "Sluttrapport tilskudd til restaurering av vann- og våtmarksområder. Saksnummer: 2021/36846".