Tilskudd til rydding av stillehavsøsters og plastforsøpling i 2021

Kommuner, NAV-kontor og andre kan søke om støtte til rydding av stillehavsøsters og plastsøppel i Oslofjord-området. Søknadene vurderes fortløpende.

Fjorårets støtteordning til fjerning av stillehavsøsters videreføres i 2021 og utvides til å gjelde også opprydding av plastsøppel. 

Plastforsøpling er et nasjonalt og globalt problem. Forurensningen er skadelig for både dyr og mennesker og berører mange av FNs bærekraftsmål. Utfordringen med forurensning er stor langs Vikens kystlinje og utgjør også et problem i enkelte innsjøområder og vassdrag.

Det legges ned en god del innsats i arbeidet med opprydding av plastforurensning i Oslofjord-området. Blant annet gjennom «Rydd Norge Oslo, Viken, Vestfold og Telemark», et nytt regionalt prosjekt tilhørende det nasjonale Rydd Norge-programmet. Prosjektet administreres av Oslofjorden friluftsråd og har som målsetting å bidra til at minst 40 prosent av ytre kyst og områder langs sentrale vassdrag ryddes for makroplast, minst en gang i løpet av 2021-2023.

Viken fylkeskommunes ordning kommer i tillegg til andre ordninger og kan supplere eller forsterke pågående ryddeprogram, eller bidra til at enda flere områder ryddes.

Formålet med ordningen er å bidra til medfinansiering av mindre prosjekter for kartlegging og rydding av stillehavsøsters og plast, slik at noe av stillehavsøstersen og plastforsøplingen kan fjernes.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er kommuner, NAV-kontorer, eller andre som har behov for tilskudd og kan gjennomføre rydding eller kartlegging i 2021. Det er tenkt at ordningen kan bidra til aktivitet, blant annet fra frivillig sektor.

Søknadsfrist

Søknader vurderes fortløpende slik at tiltakene kommer i gang så raskt som mulig. Søkere får skriftlig svar på søknad. Søknader som oppfyller kriteriene, vil få støtte så lenge det er tilgjengelige midler.

Totalt er det satt av 2 millioner kroner til arbeid for renere hav og vassdrag. Dette skal fordeles på tiltaksordning for våtmarks- og naturrestaurering, og tiltaksordningen for rydding av stillehavsøsters og plastforsøpling. Når midlene er oppbrukt, opplyses det om dette på viken.no.

Slik søker du

Søknad sendes til post@viken.no

Krav til søknaden

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, tidsrom for gjennomføringen og et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt.
 • Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (f. eks. frivillig innsats).
 • Søker må ha et organisasjonsnummer.
 • Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig.

For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt, må det, hvis relevant, opplyses i søknaden (evt. i akseptbrev) om, og eventuelt hvor mye, søkeren har mottatt av annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene.

Kriterier for støtten

 • Tilskuddet skal gå til å finansiere utstyr, bidrag til arbeidsledere e.l. som er nødvendig for å gjennomføre kartlegging og rydding.
 • Rydding av stillehavsøsters, rydding av plastforurensning, kartlegging av utbredelsen av stillehavsøsters, eller kartlegging av omfanget av plastforsøpling skal skje langs Vikens kystlinje, vassdrag eller innsjøområder i løpet av 2021.
 • Rydding på strender og friluftsområder som benyttes av mange, eller der østersen eller plast utgjør et særlig miljøproblem, vil bli prioritert.
 • Mest mulig kostnadseffektive prosjekter vil bli prioritert (mest rydding for pengene).
 • Midlene skal dekke maks. 50 prosent av kostnadene. I kostnadene kan egeninnsats inngå.
 • Støtten kan gis som såkalt bagatellmessig støtte til private bedrifter, dersom vilkårene for dette er til stede. 
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd.
 • Midlenes må disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke senere omdisponeres med mindre dette godkjennes etter søknad til Viken fylkeskommune.

Det vil ikke være mulig å søke om midler for inneværende år ved eventuell manglende rapportering for året før. Det er heller ikke mulig å søke midler gjennom årets ordning dersom eventuelt tilskudd for fjoråret ble krevd tilbakebetalt som et resultat av uriktige opplysninger eller at tilskuddet ikke ble benyttet i samsvar med fastsatte betingelser.

Krav om rapportering

Sluttrapport med regnskap for bruk av midlene sendes til post@viken.no innen 1. mars 2022. Manglende rapport fører til krav om tilbakebetaling.

Rapporten skal beskrive gjennomføringen, antall deltakere, mengder stillehavsøsters eller plastsøppel plukket, resultatene av eventuell kartlegging, og hvordan midlene er brukt. Ubenyttede bevilgede midler skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen.

Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv.

Viken fylkeskommune forventer at søker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø, etisk og sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk med videre. 

Synliggjøring

I aktuelle sammenhenger skal det informeres at tiltaket har fått støtte via Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo benyttes som du finner her på viken.no/grafiskprofil.

Behandling av søknaden

Søknadene behandles fortløpende for å sikre at tiltak kan komme raskt i gang. Du vil motta skriftlig svar på din søknad

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. 

Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Retningslinjer

Kontaktperson

Har du spørsmål? Kontakt Randi Marie Støkken Hendrickson

Til toppen