Tilskudd til vilttiltak

Du kan søke om tilskudd til praktiske vilttiltak som GPS-merking av dyr, registrere bruk av områder og størrelser på dyrebestander, lage forvaltningsplaner og mye mer. Søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Om ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt. Det kan søkes om tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner 
 • Institusjoner 
 • Kommuner 
 • Enkeltpersoner 

Tildelingskriterier

Tiltak som kan få tilskudd er:

 • Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter.
 • Kartlegging av viltressursene/viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
 • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
 • Iverksetting av tiltak der formålet er bedre bestandsoversyn.
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd.
 • Deltakelse i rettshavernes driftsplanarbeid.
 • Andre særlig prioriterte viltformål.

Søknader om tilskudd til tiltak som er forankret som del av en plan vil bli prioritert.

Slik søker du

Søk her via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist er 15. januar hvert år.

 • Søknad om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.
 • Søknad om ikke høstbare viltarter og villrein, grågås og kortnebbgås skal adresseres til Statsforvalteren i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.
 • Søknad fra sentralorganer i landsdekkende organisasjoner skal adresseres til Miljødirektoratet.

Behandling av søknaden

Søknaden behandles innen utgangen av mai måned. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslovens kapittel IV.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningslovens paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med revisjonsbekreftet regnskap, bilag og eventuelt foto.

Rapport sendes gjennom Miljødirektoratets søknadssenter.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.