Tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2022

Oslofjorden står overfor store utfordringer og fylkestinget har derfor vedtatt en fjordsatsing. Det er satt av 2 000 000 kroner fra fjordsatsingen til en tilskuddsordning. Søknadene behandles fortløpende frem til midlene er oppbrukt, eller alternativt frem til 30. oktober 2022 som settes som endelig søknadsfrist.

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å intensivere arbeidet med fjerning av marint søppel, begrense utbredelsen av stillehavsøsters i prioriterte områder, restaurere kysthabitater samt stimulere til bærekraftig næringsutvikling i fjorden.

Ordningen rettes mot følgende områder:

 • Kartlegging og fjerning av marin forsøpling
 • Kartlegging og fjerning av stillehavsøsters
 • Restaurering av kysthabitater
 • Kompetanseheving og pilotering

Hvem kan søke?

Ordningen rettes mot kommuner, miljøorganisasjoner/-stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre med kapasitet til å gjennomføre denne typen prosjekter. Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 % av prosjektkostnadene.

Slik søker du

Søknadene behandles fortløpende frem til midlene er oppbrukt, eller alternativt frem til 30. oktober 2022 som settes som endelig søknadsfrist. Dersom midlene brukes opp før 30. oktober, opplyses det om dette på denne siden.

Søknad sendes til post@viken.no

Merk søknaden: «Søknad tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2022. Saksnummer 2022/39846».

Krav til søknaden

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, tidsrom for gjennomføringen og et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt.
 • Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (f.eks. frivillig innsats).
 • Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig.
 • For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt, må det, hvis relevant, opplyses i søknaden om eventuelt hvor mye søkeren har mottatt av bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.
 • Se for øvrig tildelingskriteriene.

Tildelingskriterier

Tilskuddet skal gå til å finansiere utstyr, godtgjørelse til deltakere, og annet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Midlene må benyttes innen utgangen av februar 2023.

 • Tilskuddsmidlene kan maksimalt utgjøre 50% av totale prosjektkostnader. Egeninnsats kan inngå i prosjektkostnadene.
 • Søkeren må ha et organisasjonsnummer.
 • Fjerning og kartlegging av stillehavsøsters skal skje langs Vikens kystlinje. Tiltak ved strender og friluftsområder som benyttes av mange, eller der stillehavsøsters utgjør et særlig problem, vil bli prioritert.
 • Fjerning og kartlegging av marint søppel skal skje langs Vikens kystlinje eller i/langs tilstøtende vassdrag. Rydding der søppelet utgjør et særlig problem vil bli prioritert.
 • Prosjekter for restaurering av kysthabitat må sannsynliggjøre at tiltaket fører til varig habitatsforbedring. Midlene kan benyttes til utredning og tiltak.
 • Mest mulig kostnadseffektivitet vil bli prioritert (mest mulig rydding, kartlegging eller restaurering for pengene).
 • Minst halvparten av midlene avsatt til tilskuddsordningen vil bli prioritert til prosjekter med kobling til bærekraftig næringsutvikling.
 • Midlene må disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke senere omdisponeres med mindre dette godkjennes etter søknad til Viken fylkeskommune.
 • Støtten kan gis som såkalt bagatellmessig støtte til private bedrifter, dersom vilkårene for dette er til stede.
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd.
 • Det vil ikke være mulig å søke om midler for inneværende år ved eventuell manglende rapportering for året før. Det er heller ikke mulig å søke midler gjennom årets ordning dersom eventuelt tilskudd for fjoråret ble krevd tilbakebetalt som et resultat av uriktige opplysninger, eller at tilskuddet ikke ble benyttet i samsvar med fastsatte betingelser.

Les retningslinjene for tilskuddsordningen her

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

 • Innkomne søknader behandles løpende. Saksbehandlingen skal følge god forvaltningsskikk.
 • Alle søkere får skriftlig svar med begrunnelse, enten søknaden er innvilget eller om det gis avslag.
 • Midlene utbetales ved oppstart av arbeidet.

Profilering/synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. Her finner du logoer og annet grafisk materiale

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Sluttrapport sendes til post@viken.no innen 1. mars 2023 og merkes med saksnummer 2022/39846.

 • Rapporten skal beskrive gjennomføringen og resultatene fra prosjektarbeidet.
 • Det skal legges ved et enkelt sluttregnskap.
 • Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbake.
Til toppen