Tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2023

Viken fylkeskommune innførte i 2022 tilskuddsordningen Oslofjordsatsing for å støtte prosjekter i Viken fylke som bidrar til en frisk Oslofjord. Ordningen videreføres i 2023. Søknader behandles fortløpende frem til 1. juni 2023. 

Fylkeskommunen har avsatt kr 1 400 000 til ordningen i 2023. Gjennom søknadsperioden og etter 1. juni vil fylkeskommunen, ut fra erfaringer med andre satsinger, vurdere om det kan tilføres ytterligere midler til ordningen. Hvis det opprinnelig avsatte beløpet nås, vil dette kunngjøres på denne siden.

Formål

Formålet med ordningen er å støtte prosjekter som bidrar til en bedret økologisk tilstand for fjorden gjennom å redusere negative påvirkninger eller forsterke positive påvirkninger. 

Det å oppnå god tilstand i fjorden er også avhengig av tiltak i nedbørsfeltet som drenerer til fjorden.  For 2023 utvides derfor ordningen til å kunne støtte prosjekter for å redusere negative påvirkninger i nedbørsfeltet. At ordningen dekker både kyst og innland, vil både gi fylkeskommunen flere muligheter til å vurdere støtte av prosjekter, og synliggjøre koblinger mellom kyst og innland som et sammenhengende område som må jobbes med. Hovedvekten av midlene i ordningen vil gå til tiltak direkte i Oslofjorden.

I 2022 var ordningen rettet inn mot marin forsøpling, stillehavsøsters, naturrestaurering og kompetanseheving. I dette lå også dimensjonen ny næringsutvikling. Disse områdene er også aktuelle for støtte i 2023. Samtidig settes kriteriene for 2023 videre enn dette for å kunne motta en større bredde av prosjektsøknader.

Ordningen rettes i 2023 inn mot følgende områder:

 • Fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og nedbørsfeltet

Prosjekter vil vurderes opp mot de mest presserende negative påvirkningene, og opp mot hva som kan gi varige positive virkninger.

Hvem kan søke?

Ordningen rettes mot kommuner, miljøorganisasjoner/-stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre med kapasitet til å gjennomføre denne typen prosjekter. Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 % av prosjektkostnadene.

Fylkeskommunen har også en tilskuddsordning for restaurering av vann- og våtmarksområder, samt andre tilskuddsordninger som kan ha overlapp med tilskuddsordning Oslofjordsatsing (se vikens tilskuddsordninger).

Prosjektsøknader som er innvilget støtte på andre av fylkeskommunens ordninger, vil som hovedregel ikke gis støtte under ordningen Oslofjordsatsing.

Slik søker du

Søknad skrives inn i eget søknadsskjema Viken fylkeskommune har for tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2023 på regionalforvaltning.no.

Søknad sendes også derfra. 

Krav til søknaden

Krav til innhold i søknaden fremgår av skjemaet på regionalforvaltning.no. I disse kravene er følgende forhold inkludert:

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, tidsrom for gjennomføringen og et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt. 
 • Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (for eksempel frivillig innsats). 
 • Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig.
 • For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt for private bedrifter, skal det opplyses i søknaden om søkeren har mottatt bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.
  Mer om bagatellmessig støtte til private bedrifter.
   

Tildelingskriterier

Tilskuddet skal gå til å finansiere utstyr, godtgjørelse til deltakere og annet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Midlene må benyttes innen 30. oktober 2023.

 • Tilskuddsmidlene kan maksimalt utgjøre 50% av totale prosjektkostnader
 • Egeninnsats kan inngå i prosjektkostnadene
 • Prosjekter skal med fylkeskommunens eventuelle støtte ha oppnådd fullfinansiering. Det gis ikke støtte til prosjekter der det når søknaden behandles er uavklart hva utfallet blir av andre søknader om finansiering, eller andre typer avklaringer om finansiering som utestår
 • Søkeren må ha et organisasjonsnummer
 • Fysiske tiltak skal skje langs Vikens kystlinje, eller i Vikens nedbørsfelt til Oslofjorden
 • Det prioriteres høyest mulig kostnadseffektivitet (mest mulig resultater og effekter for pengene)
 • Til prosjekter for naturrestaurering må det sannsynliggjøres at tiltaket fører til varig habitatsforbedring. Midlene kan benyttes både til utredning og til gjennomføring av tiltak
 • Midlene må disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke senere omdisponeres med mindre dette godkjennes etter søknad til Viken fylkeskommune
 • For private bedrifter gjelder at støtte kan gis som såkalt bagatellmessig støtte dersom vilkårene for dette er til stede. Bedrifter skal i søknaden oppgi om de har mottatt tidligere bagatellmessig støtte, samt eventuelt tidspunkt og størrelse for støtte.
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd
 • Det vil ikke være mulig å søke om midler for inneværende år ved eventuell manglende rapportering for året før. Det er heller ikke mulig å søke midler gjennom årets ordning dersom eventuelt tilskudd for fjoråret ble krevd tilbakebetalt som et resultat av uriktige opplysninger, eller at tilskuddet ikke ble benyttet i samsvar med fastsatte betingelser

Les retningslinjene for tilskuddsordningen her

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

 • Innkomne søknader behandles løpende. 
 • Alle søkere får skriftlig svar med begrunnelse, enten søknaden er innvilget eller om det gis avslag.
 • Midlene utbetales ved oppstart av arbeidet, og må være benyttet senest 30.oktober 2023.

Profilering/synliggjøring

Hvis du har fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. Viken fylkeskommunes logo skal brukes på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer der dette er relevant. Her finner du logoer og annet grafisk materiale

Rapportering

Søker må dokumentere bruken av tilskuddsmidlene gjennom en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektarbeidet. Det skal legges ved et enkelt sluttregnskap. 

Frist for innsendelse av sluttrapport er 30.oktober 2023, og rapporten sendes gjennom regionalforvaltning.no.

 • Der prosjekter ut fra sine omstendigheter må fortsette utover 2023, skal mottakere etter skriftlig avtale med Viken fylkeskommune sende en statusrapport gjennom regionalforvaltning.no senest 30. oktober 2023. Samtidig skal det skriftlig avtales sluttdato for prosjektet. Sluttrapport skal da sendes senest 1 uke etter sluttdato til den av fylkeskommunene Akershus, Buskerud eller Østfold hvor prosjektet er utført.
 • Dersom prosjektet spenner over flere fylkeskommuner, skal sluttrapport sendes til den av fylkeskommunene hvor mottaker har registrert foretaksadresse. Om heller ikke dette kan gjelde for en mottaker, avtales det særskilt med mottaker hvor sluttrapport sendes.

Fylkeskommunen og/eller fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbake.