Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.

Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for 2022 er 24. juni.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand samt økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfrist var 10. februar 2022 (kl. 23.59).

Formålet med støtteordningen er å stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfrist er 7. oktober 2022.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. 

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2022.

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken. Søknadsfristen er fredag 7. oktober (kl. 23.59) 2022. 

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist var 15. februar 2022

Formålet med støtteordningen er å styrke integreringen gjennom innovativt sosialt entreprenørskap i Viken. Søknadsfristen er torsdag 3. november 2022, (kl. 23.59).

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum. Søknadsfristen er løpende. 

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m. Søknadsfristen er løpende. 

Til toppen