Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.

Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for 2021 er utløpt.

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand samt økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfrist: 10. februar 2022 (kl. 23.59).

Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen var fredag 13. august 2021.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Søknadsfristen var 22. oktober 2021.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2022.

Formålet med støtteordningen «næringsutvikling og Innovasjon» er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken. Søknadsfrist var onsdag 27. oktober 2021 (kl. 23.59).

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist er satt til 15. februar 2022

Til toppen