Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for 2021 er utløpt.

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen er fredag 13. august 2021.

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. 

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen var 8. mai 2021.

Formålet med støtteordningen «næringsutvikling og Innovasjon» er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken. Søknadsfrist: Onsdag 27. oktober 2021 (kl. 23.59).

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist for 2021 er gått ut.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Til toppen