Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.

Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsfristen for 2022 er 24. juni.

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand samt økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfrist var 10. februar 2022 (kl. 23.59).

Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen var fredag 13. august 2021.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom rådsområde for kultur og mangfold, og rådsområde for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Søknadsfrist er 6. mai 2022.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2022.

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken. Søknadsfristen var fredag 22. april (kl. 23.59) 2022. 

 

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist var 15. februar 2022

Til toppen