Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken vinteren 2020-2021 

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.

Det kan søkes om tilskudd til kritiske aktiviteter som bidrar til at destinasjonsselskapet kan ivareta sine kjerneoppgaver gjennom vintersesongen  2020/2021. Ordningen skal finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler. Utlysningen har en ramme på kr 3.000.000,-. 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er satt til 1. februar, men søknader vil tas imot og vurderes fortløpende for å sikre raskest mulig saksgang. 

Hvem kan søke 

Destinasjonsselskaper i Viken, samt næringsselskaper og innovasjonsaktører (i den videre teksten omtalt som destinasjonsselskaper) som jobber på vegne av reiselivsbedriftene, og som er innenfor ordningens innretning. Enkeltbedrifter eller enkeltpersoner kan ikke søke. 

Søknaden må beskrive følgende: 

1) Kritiske behov 
Søknaden må beskrive, og blir vurdert ut ifra, destinasjonens kritiske behov for å kunne ivareta sine kjerneoppgaver gjennom vintersesongen 2020-2021. Det må  spesifiseres hvilke behov som er kritiske og hvorfor de er kritiske. Disse skal være korona-relatert. 

2) Kritiske aktiviteter 
Søker skal beskrive kritiske aktiviteter som bidrar til løse behovene som er beskrevet i punktet over. Søker må beskrive om aktivitetene har vært planlagt før  koronaperioden eller om det er ny aktivitet som følge av koronasituasjon. 

3) Forventede effekter 
Søker må beskrive hva som er forventede effekter for destinasjonens reiselivsnæring for vintersesongen 2020-2021 av å sette i gang de kritiske aktivitetene som er beskrevet. 

4) Utløsende effekt av å motta midler fra Fylkeskommunen 
Søker må beskrive og begrunne hvorfor aktivitetene ikke kan gjennomføres innenfor eksisterende rammer og finansiering av organisasjonen(e). Det betyr bl.a. hvorfor aktivitetene ikke kan bli finansiert ved å omprioritere tilgjengelige midler i organisasjonen eller hvorfor aktivitetene ikke kan støttes av andre aktører eller offentlige tiltakspakker og ordninger. Søker skal synliggjøre hvorfor midler fra denne ordningen er avgjørende for at tiltakene blir gjennomført. 

5) Andre midler fra det offentlige 
Søker skal opplyse om andre søknader (under behandling) eller tilskudd fra Viken fylkeskommune og andre offentlige aktører i 2021. Fylkeskommunen vil vurdere søknadene i sammenheng med andre søknader i våre tilskuddsordninger. Ved behov for prioritering av søknader vil fylkeskommunen foreta en vurdering og prioritere blant de som er hardest rammet av krisen. 

Øvrige krav til søknaden 

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no 
 • Det skal foreligge tids- og aktivitetsplan for gjennomføring. Det kan være både kortsiktige og langsiktige mål for aktivitetene. 
 • Det skal være en kobling mellom aktiviteter og poster i kostnadsplanen. Dvs. at kostnadsbudsjettet skal være et aktivitetsbudsjett. 
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet. 

Vilkår for støtte 

 • Det kan tildeles normalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Tilskuddet kan matches med egeninnsats (timer). I noen tilfeller kan støttegrad over 50 % vurderes. 
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. Egeninnsats utregnes på samme måte som lønn (se punkt under). 
 • Det gis kun støtte til faktiske kostnader. Timelønn utregnes som 1,2 promille av årslønn opp til grensen på kr. 700,-. 
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader​. 
 • Fysiske investeringer støttes ikke. 
 • Søkerne må disponere støtten slik at den ikke er i strid med statsstøtteregelverket. Midlene må ikke brukes til kommersiell aktivitet. 
 • Prosjektet skal være fullfinansiert. 
 • Oppstart av prosjektet kan være før søknadstidspunktet, f.eks. for kampanjer, men da må søker gjennomføre aktivitetene på egen risiko pga. usikkerhet om tilsagn.  

Størrelse på prosjekter 

Både større og mindre prosjekter kan søke om midler fra ordningen. Prosjektene og ambisjonene må avspeile tilgjengelige ressurser. Fylkeskommunen vurderer samarbeidsprosjekter meget positivt, men det er ikke et krav. 

Statsstøtteregelverket 

Søkerne må disponere støtten slik at den ikke er i strid med statsstøtteregelverket.  

Midlene skal ikke brukes til kommersiell aktivitet. Dersom selskapet også driver økonomisk aktivitet i den forstand at man opererer i et marked der det kan være konkurranse om oppdragene, forutsetter vi at regnskapet skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten i selskapet. Tilskuddsmottaker må i sluttrapporteringa kunne dokumentere at tilskuddet har gått til ikke-økonomisk aktivitet. 

Tildelinger

 

Til toppen