Tilskudd til klyngesatsing i Viken 2022

Formålet med støtteordningen er å stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfrist er 7. oktober 2022.

Det er satt av 8 millioner kroner til ordningen i 2022. En ser for seg å medfinansiere 2-4 prosjekter av 2-3 års varighet.

Formålet

Formålet skal oppnås gjennom klynge til klynge-samarbeid om utviklingsprosjekter med aktiviteter innenfor et, eller flere av følgende innsatsområdene: 
Illustrasjon: Viken fylkeskommune  
Se retningslinjer for nærmere beskrivelse av disse.

Søkere bes sette seg inn i retningslinjene og vurderingskriterier for støtteordningen. (PDF, 417 kB)

Søknader som ikke oppfyller de krav som framgår av retningslinjene kan bli avvist.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen «Klyngesatsing Viken» er en målrettet konkurransebasert tilskuddsordning rettet mot etablerte og sterke næringsklynger i Viken. 

Etablerte og sterke næringsklynger kjennetegnes av følgende:

  1. Klynger som har et bredt og velfungerende partnerskap bestående av entreprenører og StartUps, større bedrifter/industri, offentlige aktører, FoU/akademia samt aktører med risikokapital.
  2. Klynger som har et heltids klyngeteam med kapasitet og gjennomføringsevne.
  3. Klynger som kan vise til tidligere gjennomførte samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter med gode resultater og effekter.

Søker må være en juridisk enhet. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot bedrifter i Viken eller foregår i Viken.

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no
Det legges opp til én søknadsfrist i 2022. Søknadsfristen er 7. oktober 2022.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål til støtteordningen, gir retningslinjene mer utdyping om krav til søknaden, vurderingskriterier, med mer.

Følgende personer i Viken fylkeskommune kan kontaktes for spørsmål. Veiledning tilbys ikke etter søknadsfristens utløp.

Til toppen