Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist var 15. februar 2022

Viken fylkeskommune forvalter tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket.

Retningslinjer for begge tilskuddsordningene finnes i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. 

Formål med de to tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke?

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.
  • Søkere fra Oslo kan også søke.

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til:

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere i landbruket. Tiltaket må være innenfor nasjonale og regionale prioriteringer, se nærmere beskrivelse i forskriften, Viken fylkeskommunes landbruksstrategi og Regionalt næringsprogram. 

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 15. februar 2022.

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no:

Søknadsskjema til Rekruttering og kompetanseheving

Søknadsskjema til Regionale tilretteleggingsmidler 

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. 

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene:

Til toppen