Tilskudd til utvikling av sirkulære forretningsmodeller

Grønn omstilling og sirkulærøkonomi er prioriterte områder for Vikens fylkeskommunes arbeid innen regional næringsutvikling. Fylkeskommunen ønsker derfor å støtte prosjekter som kan stimulere utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller i bedriftene. Søknadsfristen var 21. april 2023.

Klynger, inkubatorer og næringshager vil kunne søke støtte til å gjennomføre systematisk arbeid overfor medlemsbedrifter for å akselerere utvikling og bruk av sirkulære forretningsmodeller. Det er 4 millioner kroner tilgjengelig i ordningen, og hvert prosjekt kan tildeles inntil 500 000 kroner.

Retningslinjer og tildelingskriterier 

Les retningslinjer og tildelingskriterier.

Hvordan søke

Du søker via regionalforvaltning.no  
Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Søknadsvurdering 

Fristen for å søke om støtte er 21. april 2023. Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet.

Har du spørsmål? 

Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. 

Har du behov for bistand til søknadsprosessen, kan du bestille en rådgivningstime med en av våre saksbehandlere. Vi kan hjelpe deg med å gi deg mer utfyllende informasjon om ordningen, samt beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden.

Bestill rådgivningstime her

Har du spørsmål om regional forvaltning, kontakt brukerstøtte på regionalforvaltning.no.