Ofte stilte spørsmål rundt tilskuddsordningen til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysningsrunde

Hvem kan få støtte?

 • Bedrifter som er i en krevende situasjon og har nedgang i omsetningen på grunn av koronasituasjonen. Bedriften må gjennomføre en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres omfattende kompetanseutviklingstiltak i bedriften.
 • Bedriften må ha mer enn 25 årsverk. Maks søknadssum pr. bedrift er 2 millioner kr.
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er helt eller delvis permitterte. I søknaden oppgis hvor mange av disse er permitterte eller delvis permitterte eller om man tok tilbake de permitterte. 
 • Det gis ikke støtte til ideelle organisasjoner. 
 • Det gis ikke støtte til offentlige aktører.

Hvilke kostnader får vi dekket?

 • Bedrifter kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. Andre utgifter som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om kan være: utgifter til eksterne kursholdere og opplæringspersonale, programvare, lisenser, materiell og utstyr, kursavgift.
 • Bedriften må stille med minimum 25% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag.
 • Støtten dekker faktiske opplæringskostnader og lønnskostnader. Lønnsmidler ses i sammenheng med eventuelt NAVs støtte ved permittering.  

Hvor mye får vi dekket av lønnskostnader?

 • Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time. Satsen dekker både lønn og sosiale kostnader. De samme satsen benyttes til beregning av egen tid.

Er det krav om eksamen for å få tilskudd?

 • Det stilles ikke krav om å avlegge eksamen knyttet til opplæringen, men dokumentert at opplæringen er gjennomført («kompetansebevis»)

Hvordan er saksgangen?

Søknad sendes inn via plattformen  www.regionalforvaltning.no.
Søknadsfristen vil være innen 4. juni.

 • I regionalforvaltning har du ulike hjelpetekster underveis som loser deg gjennom søknadsskjemaet. Der finner du også en mal for å legge inn kostnads- og finansieringsbudsjett (inkludert egeninnsats).
 • Søknader veid opp mot hverandre etter de prioriterte vurderingskriteriene, og samlet innstilling legges fram for fylkesråd for næring og tannhelse.
 • Fylkesråd for næring og tannhelse beslutter tildeling av midler. Viken fylkeskommunens klagenemnd er klageinstans. Dersom det fremdeles er midler tilgjengelig, lyse det ut på nytt med ny søknadsfrist.
 • Etter gjennomført prosjekt skal prosjektregnskapet bekreftes av autorisert revisor, og det skal fremlegges dokumentasjon på gjennomført opplæring og resultater av denne.

Fikk tilsagn – hva nå?

Send anmodning om utbetaling gjennom www.regionalforvaltning.no. Dette blir forklart i tilsagnsbrevet. Tilsagnet vil være tidsbegrenset, det vil si begrenset til 2 måneder etter prosjektslutt, som også er fristen for sluttrapportering.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Se mer informasjon om ordningen her

Til toppen