Prinsipper og kriterier for forvaltning av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2021–2022

Prinsippene er vedtatt i fylkestinget i september 2021.

Prinsipper for forvaltningen av Viken fylkeskommunes oppdrag med høyere yrkesfaglig utdanning, inkludert tilskuddsordningen

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt (jf Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, §3). Tilbud det søkes tilskudd til skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og regionale eller nasjonale kompetansestrategier. De kompetansepolitiske planene, som vedtas i fylkeskommunen, vil være retningsgivende.

Gjennom utvikling av systemer for samhandling mellom partene i arbeidslivet, kommuner, fagskoler og fylkeskommunen må kartlegging av kompetansebehov og synliggjøring av studietilbud kunne bidra til at de statlige tilskuddsmidlene bidrar til en optimal fordeling. Forvaltningen av de øremerkede midlene over statsbudsjettet må se tilbyderne og studietilbudene under ett og velge aktører og tilbud som best ivaretar det totale kompetansebehovet i arbeidslivet.

Utlysning av tilskuddsmidler legges ut på fylkeskommunens nettside innen frister fastsatt i retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet. I utlysningen skal kriteriene for tildeling synliggjøres. Tilskuddsforvaltningen skal vektlegge likebehandling av private / ideelle og offentlige fagskoler. Fagskolene skal møte likeverdige saksbehandlingsprosesser som er transparente og forutsigbare.

Administrasjonen skal gjennom dialog med fagskoler, som har fått øremerkede driftstilskudd, bidra til å sikre god kvalitet og høy gjennomføring.

Fylkeskommunen utbetaler grunntilskudd til studiene. Utbetalingen vil skje 2 ganger årlig i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra KD.

Resultatbasert tilskudd skal gi insentiv til å arbeide for kvalitet og for å øke gjennomføringen. Tilskuddet utbetales til fagskolene etter hvert som studiepoengenheter er avlagt. Tilskuddet blir beregnet på bakgrunn av antall avlagte studiepoengenheter ved fagskolen, 1 studiepoengenhet (SPE) utgjør 60 studiepoeng.

Viken fylkeskommune kan tildele øremerkede driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene.

Tildeling av tilskudd til fagskoleutdanning fordeles etter en administrativ behandling. Til grunn for vurdering og prioritering av søknadene skal det ligge en mest mulig objektiv vurdering i forhold til vedtatte kriterier.

Klageadgang. Alle fagskoler som har søkt fylkeskommunen om tilskudd til drift gis klageadgang når fylkeskommunen innvilger eller avslår søknader. Denne klageadgangen vil det opplyses om. Klage på tildeling eller avslag på søknad om driftsmidler behandles og avgjøres av den fylkeskommunale klagenemnda. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre. Det utarbeides egen prosedyre for tilbydernes rett til å klage på tildelingen

Kriterier for tildeling av tilskudd 2021–2022

  • Studietilbudet må dekke arbeidslivets behov for kompetanse lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.
  • Søknaden må gjøre rede for hvordan tilbudet bygger opp om FNs bærekraftsmål, og hva som skal gjøres for å forhindre mulige negative konsekvenser for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.
  • Studietilbudet må legges til rette slik at de kan tilbys fleksibelt og desentralisert når det er behov for det.
  • For å sikre rekruttering, praksisavtaler og andre forhold, som er vesentlig for gjennomføringen av studiet, må søknaden vise til samarbeid med relevant arbeidsliv. Det kan være samarbeid om utvikling eller tilpasning av studietilbudet og konkrete samarbeidsavtaler med arbeidslivet/bransjen for det aktuelle studie det søkes om driftstilskudd til.
  • Regionale og nasjonale kompetansepolitiske føringer kan vektlegges når det er relevant.
  • Utdanningskvalitet vil også kunne bli vektlagt ved behandling av søknaden. Det kan være andel studenter som gjennomfører studiene, nettpedagogisk kompetanse, veiledning og oppfølging av studentene.
  • Det eksisterende tilbudet videreføres og fornyes i tråd med behovet for høyere yrkesfaglig kompetanse
Til toppen