Retningslinjer for økt ung deltakelse, medvirkning og aktivitet initiert og drevet av unge

1. Bakgrunn for ordningen

Ung kultur i Viken er et samlebegrep for Viken fylkeskommunes satsing på kunst og kultur for, av og med ungdom og unge voksne. Satsingen har til hensikt å styrke og samordne innsatsen for unge i Viken, både som utøvere, deltakere, arrangører og publikum. Unges medvirkning og deltakelse er overordnede mål for satsingen.

Flere av tiltakene er operative, og omfatter UKM (Ung Kultur Møtes) og event-appen Bizzy. I tillegg gis det tilskudd til et bredt spekter av talentsatsinger som legger vekt på et helhetlig løp fra elev til etablert. Publikumsutvikling er også rettet mot en ung målgruppe.

I 2021 kom Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape, dele (Meld. St. 18, 2020–2021). Meldingen vil bli retningsgivende for feltet i årene som kommer, og legger blant annet vekt på at unge må̊ få muligheten til å oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem og som de kan ta del i.

Bizzy har vært etablert som et prosjekt og en event-app i Buskerud. Appen informerer om og gir rabatter på relevante og representative kulturtilbud der de bor. Bizzy har utbetalt event-midler og rabatter gjennom å inngå individuelle avtaler med arrangørene.

Siden Viken fylkeskommune ble etablert har ambisjonen vært at ordningen skal ut i hele Viken. Parallelt med dette har det vært naturlig å knytte arbeidet med publikumsutvikling tettere opp mot arbeidet med ung kultur og Bizzy. Dette er utgangspunktet for tilskuddsordningene beskrevet i disse retningslinjene.

I en videreutvikling av Bizzy som ordning vurderes det som hensiktsmessig å gjøre den mer åpen og tilgjengelig, og samordne den med tilskuddsordningen som tidligere het publikumsutvikling. Gjennom å være en søkbar ordning digitalt på Viken fylkeskommunes nettsider, som en del av øvrige tilskuddsmidler på feltet, vil den bli tilgjengelig for flere. I en videreutvikling av arbeidet Bizzy og publikumsutvikling har det også vært viktig å se på hvordan midlene i større grad legger til rette for ung medvirkning, at unge i større i grad er involverte og delaktige i utformingen av tilbudene det søkes om tilskudd til.

1.1. Hvem har besluttet ordningen

I temastrategien for kunst og kultur står det at Viken fylkeskommune skal utvikle ung kultur i Viken som en helhetlig og innovativ satsing, med operative tjenester og virkemidler, i samarbeid med ungdom, offentlige, private og frivillige aktører. Videre står det at fylkeskommunen skal bidra til at alle unge i Viken har tilgang til gode kunst- og kulturopplevelser, bl.a. gjennom videreutvikling av event-appen Bizzy. Det står også at fylkeskommunen skal utvikle kunnskap om unges behov og utvikle nye virkemidler og tiltak i samarbeid med målgruppen og samarbeidspartnere. I strategien legges det også vekt på å utvikle publikumsutvikling som satsing, og at den skal bidra til at særlig unge målgrupper tilbys mer omfattende deltagelse i og opplever kulturlivet som relevant.
Satsingen gjennomføres innenfor vedtatt budsjett.

2. Formål og målgruppe

2.1. Mål, bruker- og samfunnseffekter

Formålet med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Viken, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ordningen er delt i tre:

 1. Tilskudd til ung deltakelse skal bidra til økt deltakelse på relevante kulturarrangementer for de mellom 13-21 år.
 2. Tilskudd til ung medvirkning skal gå til å etablere eller videreutvikle medvirkningsprosesser lokalt eller regionalt. Ordningen har som formål at aktørene i kulturlivet skal starte opp med eller forsterke ung medvirkning i utformingen av aktivitet. Målgruppen for tilskuddet er 15-25 år.
 3. Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge mellom 15-25 år skal bidra til at unge skal kunne produsere, arrangere, utøve og formidle relevante kunst- kulturuttrykk og aktiviteter i Viken.

2.2. Hvem kan søke om midler fra ordningen

For tilskudd 1 og 2 kan alle kulturvirksomheter, institusjoner, organisasjoner eller kommuner søke om tilskudd. Tilskudd 3 er for unge mellom 15 og 25.

3. Indikatorer på måloppnåelse

Midlene skal gis til aktiviteter og prosesser som bidrar til å styrke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet, og til aktiviteter initiert og drevet av unge.

3.1. Tildelingskriterier

Hva kan det søkes tilskudd til for tilskudd Ung deltakelse, Ung medvirkning og Initiert og drevet av ungdom?

 1. Ung deltakelse
  • Rabatterte billetter som formidles i bizzy-appen
  • Tilskudd til realisering av arrangementet, f.eks. kursholdere, unge arrangører, leie av lokaler, innkjøp av materiell eller markedsføring
  • Tilskudd for å øke ung deltakelse, f.eks. brukerundersøkelser og innsiktsarbeid knyttet til aktiviteten det søkes om tilskudd til
 2. Ung medvirkning
  Aktiviteter og prosesser som har til hensikt å etablere eller forsterke arbeidet med å involvere unge i utformingen og gjennomføringen av virksomhetenes aktiviteter.
  Det kan for eksempel være:
  • Å etablere unge programmerings- eller arrangørgrupper, inklusiv honorarer til gruppene
  • Utvikling og gjennomføring av prosess
  • Gjennomføring av aktiviteter
  • Kompetanseheving for de som søker og unge som tar del i prosessene og aktivitetene
 3. Initiert og drevet av unge
  Utgifter til å arrangere en offentlig kulturaktivitet i Viken, for eksempel:
  • Leie av lokaler, honorar til artister, kunstnere eller liknende, leie av utstyr og teknisk personell, catering og markedsføring

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

 1. Deltakelse
  Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:
  • ren drift (lønn, husleie, strøm osv)
  • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader
 2. Medvirkning
  Tilskuddet skal gå uavkortet til medvirkningsprosesser og kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:
  • ren drift (lønn, husleie, strøm osv)
  • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader
 3. Aktiviteter initiert og drevet av unge
  Tilskuddet skal gå uavkortet til kulturaktiviteter for unge i Viken, ikke til for eksempel:
  • ren drift (lønn, husleie, strøm osv)
  • private, lukkede eller på andre måter ekskluderende aktiviteter
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader

Øvrige kriterier

Bizzy-appen skal tydelig informeres om på nettside, arrangementsside med logo og informasjonstekst. Ved billettrefusjon skal det lages en lukket billettlenke som kun er tilgjengelig i bizzy-appen. På sosiale medier skal det samarbeides om å markedsføre aktiviteten gjennom tagging og deling.

4. Kunngjøring

Alle ordninger Viken fylkeskommune forvalter, kunngjøres på Viken fylkeskommunes hjemmeside under tilskudds- og støtteordninger. Alle ordninger Viken fylkeskommune forvalter, kunngjøres på Viken fylkeskommunes hjemmeside under tilskudds- og støtteordninger. Ordningen kunngjøres også i sosiale medier. I tillegg sendes det ut informasjon om søknadsfrister til kommunene, ulike nettverk og direkte til aktuelle virksomheter i målgruppen som fylkeskommunen har kjennskap til. Utlysningen vil skje årlig.

4.1. Hvordan søke

Søkere må fylle ut elektronisk søknadsskjema på Viken fylkeskommunes hjemmeside, og følge retningslinjene i søknadsportalen. Søker er ansvarlig for at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at saken kan vurderes.

5. Krav til søknad

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

 1. Ung deltakelse
  • Informasjon om søker
  • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
  • Søker må̊ være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  • Beskrivelse av
   • arrangementet og arrangementets relevans for målgruppen
   • hva det søkes om tilskudd til og forventet deltakelse/antall
   • målgruppen som arrangementet skal nå og hvordan søker skal nå målgruppen
   • hvordan unge skal eller har blitt involvert i prosessen
   • hvordan tilskuddsmidlene skal disponeres
  • Aktiviteten skal formidles i Bizzy-appen og aktør må ha organisasjonsnummer og kunne fakturere. Rapport skal sendes etter gjennomført aktivitet.
 2. Ung medvirkning
  • Informasjon om søker
  • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
  • Søker må̊ være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
  • Beskrivelse av
   • hva du søker støtte til
   • motivasjon for å jobbe med ung og hva søker ønsker å oppnå med det
   • hvordan unge medvirke, og med hva
   • hvem søker ønsker rekruttere, og hvordan
   • tidsplan fra rekruttering, til gjennomføring og evaluering av prosess og aktiviteter
   • hvordan tilskuddsmidlene skal disponeres og hvordan det fremmer ung medvirkning
  • Aktiviteten skal formidles i Bizzy-appen, og aktør må ha organisasjonsnummer og kunne fakturere. Rapport skal sendes etter gjennomført aktivitet.
 3. Initiert og drevet av unge
  • Informasjon om søker, inkludert alder
  • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
  • Beskrivelse av
   • aktivitet, hva det søkes støtte til
   • hvordan aktiviteten skal gjennomføres
   • hvor mye det søkes støtte til og hvordan tilskuddsmidlene disponeres
  • Søknader som ikke oppfyller kravene til ordningene, vil bli avvist/ikke behandlet.

6. Behandling av søknader

Søknader blir skjønnsmessig vurdert, og vil behandles fortløpende.

Graden av ung medvirkning og økt ung deltakelse vil vektlegges i behandlingen av søknaden, sammen med totalbudsjett og grad av gjennomførbarhet. Aktiviteter som ikke anses som gjennomførbare vil få avslag.

Vedtak fattes administrativt, etter innstilling fra et rådgiverteam. Søknadene vurderes iht. fastsatte kriterier og ut fra et helhetlig perspektiv.

Viken fylkeskommune kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilskuddet.

6.1. Klageadgang og innsyn i saken

Klageadgang følger reglene i forvaltningsloven jf. om det er «enkeltvedtak» eller «vedtak» (om klage – se §28, om vedtak se kap 5, se også definisjoner i §2).

7. Krav til oppfølging fra tilskudds/støttemottaker

7.1. Aksept av støtte

Ved tildeling av støtte må mottaker skriftlig akseptere at støtten mottas på̊ gjeldende vilkår, slik det framgår av vedtaksbrev. Frist for å akseptere tilskudd med vilkår, settes til tre uker fra mottak av vedtaksbrevet. Søkere må̊ akseptere vilkårene før støtte kan utbetales.

7.2. Prosjektregnskap

Tilskuddsmottaker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Tiltaket må dokumenteres med bekreftet regnskap etter gjennomføring, slik det framgår av vedtaksbrev.

7.3. Profilering og markedsføring

En aktivitet som får tildelt midler skal sørge for omtale av aktiviteten ved for eksempel innsalg til medier, og/eller sak til egne nettsider/sosiale medier. I omtalen skal det komme tydelig fram at aktiviteten har mottatt støtte fra Viken fylkeskommune.

Vi ber/oppfordrer aktiviteten til å dele omtalen med fylkeskommunens saksbehandler for videre deling. Viken fylkeskommune og/eller event-appen Bizzy skal synliggjøres på alle trykte materialer, digitale flater og på arrangementer i regi av aktiviteten. Logoer og annet grafisk materiale finnes på viken.no.

7.4. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker forventes å rapportere på̊ tiltaket slik det ble oppgitt i søknaden, samt å dokumentere at midlene er benyttet til det formål de ble tildelt til. Rapportering forventes å omfatte aktivitetsbeskrivelser, antall deltakere, og resultatet av tiltaket.

Viken fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverket for sin organisasjon.

8. Oppfølging og kontroll

Viken fylkeskommune vurderer mottatt rapportering, foretar en rimelighetskontroll, og vurderer behovet for om det er behov for ytterligere oppfølging. Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

8.1. Bortfall eller forkorting av tilskudd

Dersom aktiviteten ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilskuddet, kan fylkeskommunen avkorte tilskuddet og/eller kreve tilbake utbetalte midler. Dersom kostnadene blir mindre enn budsjettert, kan fylkeskommunens støtte reduseres med en forholdsmessig andel.

9. Økonomiforvaltningsrutiner i Viken fylkeskommune

9.1. Utbetaling

Tilskuddsbeløp utbetales i samsvar med retningslinjene for ordning og slik det er beskrevet i vedtak/beslutning om innvilget tilskudd.

Tilskudd blir utbetalt med 75% av beløpet ved innvilget støtte, og 25% etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. Ved avtale om billettrefusjon kan tilskuddsmottaker sende faktura i etterkant av gjennomført aktivitet. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Søkere gjøres oppmerksom på̊ at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.

9.2. Intern kontroll hos Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har, gjennom felles rutine for tilskudds/støtteforvaltning, etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd.

10. Evaluering av ordningen

Viken fylkeskommune evaluerer og utvikler tilskuddsordningen basert på erfaringer fra søknadsbehandling det enkelte år, herunder innspill og forslag fra søkere og kommuner.