Retningslinjer for tilskudd til inkluderende frivillige møteplasser

Bakgrunn for ordningen: Fylkeskommunen har som mål at Viken skal bli en bærekraftig region. Et utviklingsmål er at alle innbyggere lever verdige og meningsfylte liv, med levende møteplasser i boområdene. For å oppnå dette, er det viktig å skape et inkluderende og integrert Viken-samfunn, der alle innbyggere føler tilhørighet og er en aktiv og akseptert del av lokalmiljøet. Søknadsfristen for 2023 er utløpt.

Søknadsfrist: 1. februar 2023.

Forvaltningen av tilskuddsordningen vil ivareta FNs bærekraftsmål og spesielt:

 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Mål 6: Fred og rettferdighet
 • Mål 10: Mindre ulikhet
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Formål og målgruppe

Tilskuddets formål:

 • Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning

Tilskuddet skal bidra til å:

 • Skape inkluderende frivillige møteplasser som fremmer mangfold og integrering
 • Styrke deltakelse, likeverdighet og toleranse i lokalsamfunnet
 • Forebygge mobbing, diskriminering, rasisme og utenforskap
 • At barn og unge i større grad bidrar til inkluderende møteplasser
 • Sette søkelys på holdninger og verdier når det gjelder særlige utsatte grupper 
 • Forebygge negativ sosial kontroll
 • Bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Øke innvandrerbefolkningens, og særlig jenters, deltakelse i frivillighet og sivilsamfunn
 • Legge til rette for faglig og sosial nettverksbygging
 • Sette søkelys på foreldrerollen som en viktig faktor for barn og unges deltakelse i samfunnet

Målgruppe for tilskuddsordningen:

Alle innbyggere i Viken med særlig vekt på:

 • særlige utsatte grupper
 • barn og unge

Hvem har besluttet ordningen?

Viken fylkesting 17.12.2020, sak 126/20.

Hvem kan søke om midler fra tilskuddsordningen?

Disse kan søke om tilskuddsmidler:

Frivillige organisasjoner, herunder ideelle organisasjoner som f.eks. foreninger, lag, stiftelser m.m., som er registrert i frivillighetsregisteret.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Indikatorer for måloppnåelse

Indikatorer for måloppnåelse er:

 • Tilskuddets formål: Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning
 • I hvilken grad har tiltakene fremmet mangfold, integrering og inkludering i lokalsamfunnet?
 • I hvilken grad har tiltakene bidratt til å bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Hva slags møteplasser er etablert?
 • Omfang og varighet av tiltakene?
 • Hvor mange personer har deltatt på tiltakene?
 • Har deltakerne hatt en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetene
 • I hvilken grad har barn og unge benyttet seg av tiltakene?
 • I hvilken grad har utsatte grupper benyttet seg av tiltakene?
 • Hvilken effekt har de ulike tiltakene hatt?
 • Hvilken effekt vil tiltakene ha på lengre sikt?

Tildelingskriterier

Det kan gis støtte bl.a. til:

 • Aktiviteter og tiltak
 • Markedsføring
 • Rekruttering av målgruppen/deltakere
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement
 • Innkjøp av nødvendig materiell
 • Servering

Det gis ikke støtte til:

 • Ordinær drift
 • Lønn til ansatte
 • Innkjøp av utstyr som er ment for ordinær drift

I søknadsbehandlingen vil følgende bli vektlagt:

 • Om det er nye forslag til fysiske og/eller digitale møteplasser
 • En tydelig beskrivelse av de lokale behovene som begrunnelse for tiltakene
 • At tiltakene skal være åpne for alle, men ha særlig vekt på utsatte grupper og barn og unge
 • Plan for rekruttering av deltakere (ref. målgruppen) til tiltakene
 • Beskrivelse av tiltakenes varighet og omfang
 • Hvilken effekt søker mener tiltakene vil kunne ha på kort og lang sikt
 • Om deltakerne er tiltenkt en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetene
 • At det skal være enkelt å delta uavhengig av egen økonomi
 • Om det er planlagt tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse i barn og unges aktiviteter
 • Om det er inngått samarbeid med andre aktører/organisasjoner

Det oppfordres til å etablere samarbeid med andre frivillige organisasjoner og/eller andre aktuelle aktører som f.eks. kommunen, lokalt næringsliv, bibliotek, skoler, museer, fritidsklubber, frivilligsentraler eller andre aktører f.eks. innen kunst og kultur, idrett, friluftsliv o.a.

 • Egenandel skal være minimum 30 % av totalkostnadene.
 • Egenandel kan defineres som bl.a.
 • Egen arbeidsinnsats (for utregning – se søknadsskjema)
 • Bruk ev egne lokaler
 • Eget utstyr
 • Bidrag fra andre aktører/samarbeidspartnere
 • Søknadsbeløp kan ikke overskride Kr. 300 000,-

Søk støtte

Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på www.viken.no under «Tilskudd og støtte».

I tillegg vil informasjon om tilskuddsordningen bli lagt ut på Viken fylkeskommunes Facebookside «Aktiv i Viken», oversendt alle Vikens kommuner og sendt på e-post til en rekke frivillige organisasjoner.

Krav til søknad

Søknadsordningens krav til form og innhold og dokumentasjonskrav til rapportering går fram av søknads- og rapporteringsskjemaene på fylkeskommunens nettside.

Søknader og rapporter med aktuelle vedlegg skal gjøres i den elektroniske søknadsordningen på Vikens hjemmesider viken.no

Søknad kan kun sendes inn elektronisk.

Søknaden må beskrive:

 • Tilskuddets formål: Bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn på tvers av etnisitet, kultur, funksjonsnivå og seksuell legning
 • Hva slags tiltak/aktiviteter som er planlagt
 • Hvordan rekruttere målgruppen til tiltakene/aktivitetene
 • Ca. antall personer som er tenkt omfattet av tiltakene
 • Planlagt omfang og tidsangivelse for tiltakene
 • Hvordan deltakerne skal ha en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetene
 • Hvordan det er tenkt at tiltakene skal bygge bro mellom ulike grupper i samfunnet
 • Hvordan man har tenkt å sette søkelys på mangfold, integrering og inkludering
 • Hvilken forventet effekt tiltakene er tenkt å ha på kort og lengre sikt
 • FNs bærekraftsmål må ligge til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltakene

Krav til søknadsbehandling

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknad, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriterier for ordningen. Søker skal få skriftlig svar på sin søknad.

 • Søker kan klage på enkeltvedtak til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no eller postadresse Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg
 • Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

Søker skal innen den årlige rapporteringsfristen dokumentere at midlene er benyttet til det formål de ble tildelt.

Frist for rapportering: 1. desember 2023

 

Rapporteringen skal inneholde dokumentasjon gjennom tekst og regnskap. Rapporten skal ha:

 • En kort beskrivende del
 • Beskrivelse av måloppnåelse (se avsnitt over: Indikatorer for måloppnåelse)
 • Bilder – gjerne før og etter, hvis dette er relevant
 • Medieoppslag – hvis det foreligger
 • Regnskapet skal legges ved rapporten, uten bilag, men med en underskrift av regnskapsfører og en i styret/virksomhetens ledelse. Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Bilag skal oppbevares i 5 år fra regnskapsavslutningens dato.
 • Eget rapporteringsskjema skal benyttes. Det fylles ut og sendes på fylkeskommunens søknadssider. Ved delt utbetaling vil sluttutbetaling gjennomføres etter mottak av rapport og regnskap.

Viken fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverket for sin organisasjon. Det forventes at søker tar hensyn til eventuelle krav som universell utforming og miljø (tiltak/aktiviteter må være tilgjengelige for alle), etisk og sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk mv.

Frist for rapportering er 1. desember 2023.

Oppfølging og kontroll

Skjer det større endringer underveis i arbeidet med aktiviteten/tiltaket, må Viken fylkeskommune informeres så snart som mulig. Viken fylkeskommune vurderer mottatt rapportering/informasjon, foretar en rimelighetskontroll, og vurderer om det er behov for ytterligere oppfølging.

De som får innvilget tilskudd må delta på et dialog- og erfaringsmøte i løpet av tilskuddsperioden.

Bortfall av tilskudd

Dersom aktivitetene/tiltaket ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilskuddet eller det blir gitt uriktige opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling, helt eller delvis.

Eventuell manglende rapportering, manglende søknad om utsatt rapporteringsfrist, eller bruk av midler som ikke samsvarer med fastsatte betingelser, kan også medføre bortfall av støtte og begrensninger for senere søknader.

Økonomiforvaltningsrutiner i Viken fylkeskommune

Utbetalingsrutine

Tilskuddsbeløp utbetales i samsvar med retningslinjene for ordningen og slik det er beskrevet i vedtak/beslutning om innvilget tilskudd. Alle tilskuddsbeløp skal være attestert og godkjent før utbetaling kan skje.

Tilskudd inntil Kr. 100 000,- utbetales som et engangsbeløp ved tildeling. Tilskudd over Kr. 100 000,- utbetales som 75% førstegangsutbetaling og sluttutbetaling når fylkeskommunen har mottatt og behandlet tilfredsstillende rapportering for tiltaket.

Intern kontroll hos Viken fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune har gjennom felles rutiner for tilskuddsforvaltning etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd.
 • Viken fylkeskommunes rapportering til bevilgningshaverne
 • Viken fylkeskommune rapporterer til Fylkesrådet og tilskuddsordningen vil bli omtalt i Viken fylkeskommunes årsrapport .

Evaluering

Dette er en ny tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen vil bli evaluert etter første års gjennomføring og rapportering. En eventuell videreføring forutsetter politisk vedtak og bevilgning.

Kontakt

Petter Hansen, seniorrådgiver

E-post: petterha@viken.no

Telefon: 48 07 30 85