Retningslinjer for tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2023

1. Bakgrunn for ordningen 

Viken innførte i 2022 tilskuddsordningen Oslofjordsatsing, og viderefører denne i 2023. Ordningen skal støtte prosjekter som bidrar til en bedret økologisk tilstand for fjorden gjennom å redusere negative påvirkninger eller forsterke positive påvirkninger.

For 2023 utvides ordningen til å kunne støtte prosjekter for å redusere negative påvirkninger i nedbørsfeltet som drenerer til fjorden. Hovedvekten av midlene i ordningen vil gå til tiltak direkte i Oslofjorden. Samtidig er det å oppnå god tilstand i fjorden avhengig av tiltak i nedbørsfeltet. At ordningen dermed dekker både kyst og innland, vil både gi fylkeskommunen flere muligheter til å vurdere støtte av prosjekter, og synliggjøre koblinger mellom kyst og innland som et sammenhengende område som må jobbes med.

I 2022 var ordningen rettet inn mot marin forsøpling, stillehavsøsters, naturrestaurering og kompetanseheving. I dette lå også dimensjonen ny næringsutvikling. Disse områdene er også aktuelle for støtte i 2023.

Samtidig settes kriteriene for 2023 videre enn dette for å kunne motta en større bredde av prosjektsøknader. Ordningen rettes i 2023 inn mot følgende områder:

 • Fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og nedbørsfeltet

Prosjekter vil vurderes opp mot de mest presserende negative påvirkningene, og opp mot hva som kan gi varige positive virkninger.

1.1 Hvem har besluttet ordningen 

Ordningen er besluttet av fylkesråden for Rådsområde Plan, klima og miljø.

2. Formål og målgruppe                                                                   

2.1 Mål, bruker- og samfunnseffekter 

Midlene skal bidra til økt satsing på arbeidet med utbedring av forholdene i Oslofjorden og nedbørsfeltet.

Ordningens resultatmål:

 • Delfinansiering av prosjekter for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Delfinansiering av prosjekter for mobilisering og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for nye måter å finansiere opp arbeid med fjord og nedbørsfelt

Ordningens effektmål:

 • Økt rammer/omfang for relevante prosjekter
 • Muliggjort gjennomføring av prosjekter som ellers ikke ville vært igangsatt
 • Styrket innats for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Redusert negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Styrket innats for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Forsterket positive påvirkninger på fjorden
 • Styrket innsats for å mobilisere engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Styrket innsats for å finansiere opp arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt finansieringen til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet

2.2 Hvem kan søke om midler fra ordningen 

Ordningen er rettet mot kommuner, miljøorganisasjoner/stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre med kapasitet til å gjennomføre denne typen prosjekter.

3. Indikatorer på måloppnåelse 

Søkermassen, type prosjekter og gjennomgang av sluttrapporter vil indikere i hvilken grad resultat- og effektmål med tilskuddsordningen oppnås.

3.1 Tildelingskriterier 

Tilskuddet skal gå til å finansiere utstyr, godtgjørelse til deltakere og annet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Midlene må benyttes innen 30. oktober 2023.

 • Tilskuddsmidlene kan maksimalt utgjøre 50% av totale prosjektkostnader
 • Egeninnsats kan inngå i prosjektkostnadene
 • Prosjekter skal med fylkeskommunens eventuelle støtte ha oppnådd fullfinansiering. Det gis ikke støtte til prosjekter der det når søknaden behandles er uavklart hva utfallet blir av andre søknader om finansiering, eller andre typer avklaringer om finansiering som utestår
 • Søkeren må ha et organisasjonsnummer
 • Fysiske tiltak skal skje langs Vikens kystlinje, eller i Vikens nedbørsfelt til Oslofjorden
 • Det prioriteres høyest mulig kostnadseffektivitet (mest mulig resultater og effekter for pengene)
 • Til prosjekter for naturrestaurering må det sannsynliggjøres at tiltaket fører til varig habitatsforbedring. Midlene kan benyttes både til utredning og til gjennomføring av tiltak.
 • Midlene må disponeres som beskrevet i søknaden. Midlene kan ikke senere omdisponeres med mindre dette godkjennes etter søknad til Viken fylkeskommune
 • Støtten kan gis som såkalt bagatellmessig støtte til private bedrifter, dersom vilkårene for dette er til stede. Bedrifter skal i søknaden oppgi om de har mottatt tidligere bagatellmessig støtte, samt eventuelt tidspunkt og størrelse for støtte.
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd
 • Det vil ikke være mulig å søke om midler for inneværende år ved eventuell manglende rapportering for året før. Det er heller ikke mulig å søke midler gjennom årets ordning dersom eventuelt tilskudd for fjoråret ble krevd tilbakebetalt som et resultat av uriktige opplysninger, eller at tilskuddet ikke ble benyttet i samsvar med fastsatte betingelser

4. Kunngjøring 

Alle ordninger Viken fylkeskommune forvalter, kunngjøres på Viken fylkeskommunes hjemmeside under tilskudds- og støtteordninger.  Tilskudd Oslofjordsatsing kunngjøres også på regionalforvaltning.no.

4.1 Hvordan søke

Søknaden fylles ut på og sendes gjennom regionalforvaltning.no.

5. Krav til søknad

Krav til innhold i søknaden fremgår av skjemaet på regionalforvaltning.no. I disse kravene er følgende forhold inkludert:

 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, tidsrom for gjennomføringen og et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt.
 • Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (for eksempel frivillig innsats).
 • Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig.
 • For at Viken fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt, skal det opplyses i søknaden om søkeren har mottatt bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.
  Mer om bagatellmessig støtte til private bedrifter

6. Behandling av søknader 

Søknadsbehandlingen skal følge krav til god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. Søknaden skal vurderes i tråd med opplysninger gitt i søknad, annen tilgjengelig og relevant informasjon og i tråd med tildelingskriterier for ordningen. Søker skal få skriftlig svar på sin søknad.

Søknader behandles fortløpende slik at prosjekter kan komme i gang så raskt som mulig. Søknader mottas til og med 1. juni 2023. Fylkeskommunen vil løpende vurdere søknader, og dermed hva som totalt tildeles gjennom tilskuddsordningen, opp mot annen innsats i fylkeskommunens fjordsatsing.

Tilskuddet kan eventuelt tildeles etter reglene om bagatellmessig støtte, som er et unntak fra det generelle forbudet mot offentlig støtte i EØS-avtalen. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår

6.1 Klageadgang og innsyn i saken

 • Vedtaket fra søknadsbehandlingen kan påklages til Viken fylkeskommunes klagenemd, jf. forvaltningslovens kapittel VI.
 • Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg.   
 • Frist for å klage er tre uker fra datoen i svarbrevet til søknaden.
 • Mottakeren kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

7. Krav til oppfølging fra tilskuddsmottaker 

7.1 Aksept av støtte

Tilskuddsmottaker må returnere akseptbrevet vedlagt tildelingsbrevet før støtten kan utbetales.

7.2 Prosjektregnskap

Et enkelt sluttregnskap legges ved sluttrapporten. Der tilskuddsmidler er brukt til kjøp av eksterne tjenester eller innkjøp av produkter av betydelig verdi, skal faktura for dette legges ved sluttregnskapet.

7.3 Profilering og markedsføring

I aktuelle sammenhenger skal det informeres at prosjektet har fått støtte via Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo skal benyttes. Her finner du logoer og annet grafisk materiale

7.4 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

Søker må dokumentere bruken av tilskuddsmidlene gjennom en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektarbeidet. Det skal legges ved et enkelt sluttregnskap.

Frist for innsendelse av sluttrapport er 30. oktober 2023.

Der prosjekter ut fra sine omstendigheter må fortsette utover 2023, skal mottakere etter skriftlig avtale med Viken fylkeskommune sende en statusrapport senest 30. oktober 2023. Samtidig skal det skriftlig avtales sluttdato for prosjektet. Sluttrapport skal da sendes senest 1 uke etter sluttdato til den av fylkeskommunene Akershus, Buskerud eller Østfold hvor prosjektet er utført. Dersom prosjektet spenner over flere fylkeskommuner, skal sluttrapport sendes til den av fylkeskommunene hvor mottaker har registrert foretaksadresse. Om heller ikke dette kan gjelde for en mottaker, avtales det særskilt med mottaker hvor sluttrapport sendes.

Ubenyttede bevilgede midler skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen.

Viken fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverket for sin organisasjon

8. Oppfølging og kontroll 

Viken fylkeskommune vurderer mottatt rapportering, foretar en rimelighetskontroll, og vurderer om det er behov for ytterligere oppfølging. Viken fylkeskommune og/eller Viken fylkesrevisjon har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Viken fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og relevant regelverk for sin organisasjon. Vi forventer at søker tar hensyn til krav som universell utforming og miljø, etisk og sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk.

8.1 Bortfall eller forkorting av tilskudd 

Manglende rapportering medfører krav om tilbakebetaling av tilskuddet.

Dersom det er gitt uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke er benyttet i samsvar med fastsatte betingelser, kan fylkeskommunen kreve bevilgede midler tilbakebetalt.

9. Økonomiforvaltningsrutiner i Viken fylkeskommune 

9.1 Utbetaling 

Tilskuddsbeløp utbetales i samsvar med retningslinjene for ordningen og slik det er beskrevet i vedtak/beslutning om innvilget tilskudd. Alle tilskuddsbeløp skal være attestert og godkjent før utbetaling kan skje. Midlene må benyttes innen 30. oktober 2023.

9.2 Intern kontroll hos Viken fylkeskommune 

Viken fylkeskommune har, gjennom felles rutine for tilskudds/støtteforvaltning, etablert systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd. 

10. Evaluering av ordningen 

Tilskuddsordningen for 2023 evalueres etter 30.oktober i 2023.

Til tilskuddsordning Oslofjordsatsingen