Retningslinjer for tilskuddsordningen kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO)

Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp ansatte.

Midlene skal brukes til å finansiere ulike opplæringstiltak for egne ansatte. Hovedformålet er at medarbeiderne i bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre den planlagte omstillingen.  

Hvem kan få støtte?  

 •  Alle bedrifter i Viken som har et behov for opplæring av egne ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. 
 • Det er også et krav at bedriften må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.
 • Ordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb og/eller er permitterte.
 • Søker må ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke, og ha ansatte.
 • Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er ikke anledning til å søke på vegne av flere bedrifter eller andre bedrifter enn sin egen. 
 • Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke. 

Hvor mye støtte kan vi bidra med

 • Bedrifter kan få tilskudd på inntil 700 000 kroner per tildeling.
 • Dersom det skal gjennomføres flere opplæringstiltak samles disse i én søknad. Det kan kun tildeles støtte på inntil 700 000 kroner fra denne ordningen i 2021, per virksomhet.
 • Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen.
 • Vi kan støtte inntil 50 % av totalkostnadene knyttet til opplæringen. 
 • Opplæringsperioden kan være på inntil 1 år

Hva kan du få støtte til? 

Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen f.eks,
digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling. 
Tilskuddet skal gå til å dekke

 • opplæringskostnader, f.eks. kursavgift for ansatt og/eller ekstern kursholder
 • lønnskostnader for ansatte som deltar på opplæringen
 • andre kostnader, som for eksempel utstyr, materiell, programvare og lisenser som er direkte knyttet til opplæringstiltaket. 

Opplæringen må være direkte knyttet til selve omstillingsbehovet. 

Hva finansieres ikke

 • Det gis ikke støtte til kostander relatert til bedriftens ordinære opplæring.
 • Det gis ikke støtte til opplæring som er obligatorisk for å oppfylle nasjonale krav og krav til sertifiseringer (eks. kranfører sertifikat, kurs i varme arbeider, tilhengersertifikat og lignende).
 • Det gis ikke støtte til opplæring det er knyttet plikttjeneste til.
 • Det gis ikke støtte til bedriftsetablering og generell bedriftsutvikling.
 • Det gis ikke støtte til investeringer.
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift.

Tilskuddet dekker ikke kostnader som allerede er påløpt. Det betyr at opplæringstiltaket det søkes om kan ikke være påbegynt før søknaden er sendt.

Krav til opplæringstiltaket

Det er en forutsetning at bedriften har gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før man søker om tilskudd til opplæringstiltaket.

 • Det er et krav at opplæringen skal skje i regi av en ekstern kurstilbyder/leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon. 
 • Opplæringen må gi de ansatte en kompetanseheving som har en langsiktig effekt for den enkelte deltager og for bedriftens utvikling.
 • Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Tiltaket med opplæringsplan skal være forankret hos bedriftens ansatte og tillitsvalgte der bedriften har tillitsvalgt.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende

 1. Bedriftens situasjon i forhold til Covid-19 og behov for omstilling.
 2. Bedriftens kompetansebehov. For større bedrifter forutsettes det at det vedlegges en detaljert kartlegging.
 3. Plan, omfang og organisering av opplæringstilbudet som skal gjennomføres. 
 4. Valg av ekstern kursleverandør og kostnadsestimat på gjennomføring. Tilbud fra og/eller link til kursleverandørens hjemmeside legges inn i søknaden.
 5. Kostnads og finansieringsbudsjett (med 50% egenfinansiering)
 6. Tidsplan for prosjektet. Maksimal opplæringsperiode er ett år fra oppstart. 
 7. Hvordan kompetansetiltaket dokumenteres, for eksempel vitnemål eller kursbevis.

Økonomi

Timesatser knyttet til opplæringen 

 • Bedriften får tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om.
  Timesatser for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time.
 • Dette gjelder både for personer som er ansatt og permitterte.
  Vi dekker ikke lønnskostnader dersom deltageren allerede mottar støtte fra NAV i opplæringsperiode. 

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader:
Johanne har brutto årslønn på kr 550 000.
Hun deltar 50 timer i løpet av opplæringsperioden.
Beregning Johanne sin timesats: 550 000 × 1,2 ‰ = 660 kr.
Kostnadene for Johanne i regnskapet blir: 660 × 50 = 33 000 kr

50% egenandel 

Bedriftens egenandel kan bestå av egen tid (deler av lønnskostnadene knyttet til opplæringen), og/eller kontantbidrag. 

Andre kostnader 

Andre kostnader relatert til opplæringen kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalbudsjettet. Se pkt. Hva kan du få støtte til.

Offentlig støtte 

Støtten gis i henhold til statsstøtteregelverkets alminnelige gruppeunntak for støtte til opplæring (GBER art 31).

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert etter følgende kriterier: 

 • Bedriftens situasjon i forhold til Covid-19
 • Behovet for omstilling og opplæring
 • Plan for opplæringen
 • Bedriftens gjennomføringsevne

Øvrige prioriteringskriterier:

 • Det er en fordel om opplæringsprosjektet kan vise til FNs 17 bærekraftmål. Prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet er ønskelig, men ikke et krav. Det samme gjelder integreringsarbeid i bedriften.
 • Bedriftens betydning og konsekvenser for lokalsamfunnet dersom bedriften må redusere eller avvikle sin virksomhet vil bli vektlagt. 

Rapportering

 • Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjekt med resultater og måloppnåelse. 
 • Det skal føres et særskilt prosjektregnskap for tiltaket som skal bekreftes av offentlig godkjent revisor eller autorisert regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig eller tilskuddet er under 200 000 kroner. Timelister skal legges ved.
 • 75% av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Hvordan søke og mer informasjon 

Søknaden sendes via regionalforvaltning.no

Lurer du på noe om ordningen? Du er velkommen til å kontakte oss på vår e-post: kib@viken.no 

Dette er versjon 1.0 datert 15.07.2021.

Til toppen