Retningslinjer for tilskuddsordningen RØRE for skoleåret 2023-2024

RØRE-prosjektet er et innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB. Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig elever fullfører hele opplæringsløpet sitt på en best mulig måte.

Gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet kan alle skoler som har vært RØRE-skoler i perioden 2017-2023 søke om støtte til å realisere egne folkehelseprosjekter. Skolen utvikler selv sine mål for å delta i prosjektet, innenfor rammen av målene for RØRE-prosjektet som er:

 • Prosjektet skal gjennom arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn gi elevene erfaringer som fremmer helse, trivsel og læring, slik at de blir i stand til å ta ansvarlige valg for eget liv.
 • Prosjektet skal inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn for å styrke skolen som helsefremmende arena.

RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolen til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Skoler som søker om å bli med i RØRE-prosjektet må vise hvordan de inkluderer RØRE-prosjektet i skolens helsefremmende arbeid.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke som er med i RØRE-prosjektet inneværende skoleår, eller som har vært med tidligere. Det er rektor på vegne av sin skole som er søker.

Tilskuddsordningen

Skoleåret 2023-2024 er det siste prosjektåret i RØRE. Vi skal derfor nå fokusere på de skolene som har vært med i RØRE fra oppstarten i 2017 og til nå.

Dette kan skolen søke støtte til for skoleåret 2023-2024:

 • Alle skoler som ønsker å være med i RØRE-prosjektet i skoleåret 2023-2024 må sette av tid til en pedagog for å være RØRE-ambassadør.
  • Skoler som har hatt RØRE-ambassadør i ett år tidligere kan søke om 50.000 kr i støtte til frikjøp av en ambassadør for to timer pr uke. RØRE-ambassadøren skal være en pedagog og skal fungere som prosjektleder på egen skole og ha hovedansvar for å mobilisere og engasjere kolleger i arbeid med RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner. Skolen forplikter seg til at ambassadøren deltar på fire samlinger i løpet av året, og til å sette av tid til at ambassadøren kan dele kunnskap og erfaringer med rektor og sine kolleger.
  • Skoler som har hatt RØRE-ambassadør i to år tidligere i RØRE-prosjektet kan søke om inntil 20.000 kr til en RØRE-ambassadør. RØRE-ambassadøren skal være en pedagog og skal fungere som prosjektleder på egen skole og ha hovedansvar for å mobilisere og engasjere kolleger i arbeidet med RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner.
 • Skolene kan søke om støtte til å gjennomføre egne tiltak som bidrar til å nå målene for RØRE-prosjektet. Eksempler på tiltak som kan få støtte er vist her, og på roreprosjektet.no.
 • Videregående skoler som søker om å delta i prosjektet oppfordres til å systematisk gjennomføre «Min livsstil», RØRE-pauser, og RØRE-søvnprogrammet. RØRE-arbeidet på skolen skal være forankret i skolens arbeid med Viken fylkeskommunes strategi for helsefremmende skoler.
 • Tiltaket må kunne gjennomføres i løpet av skoleåret 2023-2024. Det gis ikke støtte til tiltak som ikke kan avsluttes i løpet av skoleåret.

Kriterier som prosjektledelsen vil legge vekt på ved vurdering av søknader:

Tiltaket må:

 • bidra til å nå RØRE-prosjektets hovedmål gjennom arbeid med økt fysisk aktivitet, sunt og variert kosthold, og/eller bedring av elevenes søvnvaner.
 • være forankret i skolens ordinære virksomhet og i skolens ledelse.
 • komme flest mulig til gode.
 • ha bred medvirkning fra elever.
 • ha som ambisjon å kunne bli varig.

Tiltak det ikke gis støtte til:

 • Enkeltstående tiltak eller happenings.
 • Innkjøp av råvarer (som for eksempel matvarer).
 • Innendørs ombygging eller oppgradering av rom, arealer eller til møbler.
 • Frikjøp av skolens eget personell til ordinær virksomhet (dette gjelder ikke RØRE-ambassadøren eller frokostassistenten).

En sentral del av RØRE-prosjektet det siste prosjektåret er en RØRE-konferanse. Alle skoler som mottar støtte i år forplikter seg til å delta der, samt presentere RØRE-arbeidet sitt (for eksempel som en veggplakat).

Søknaden

Skolen søker via et elektronisk søknadsskjema på viken.no. Skolen må avklare hvem som skal være RØRE-ambassadør og, der det er aktuelt, planlegge frikjøpet for vedkommende.

Det kan søkes om flere tiltak. Bruk ett søknadsskjema for alle tiltak, og angi gjerne prioritert rekkefølge for tiltakene. Det leveres ett samlet budsjett for alle tiltak skolen søker om.

Søknadens budsjett må være realistisk, i balanse og samsvare godt med beskrivelsen av tiltakene. Det forutsettes egeninnsats underveis i arbeidet.

Behandling, tildeling, utbetaling og rapportering

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknader, der vi tar utgangspunkt i skolens plan, forventet måloppnåelse, målene for tilskuddsordningen, samt kriteriene som er angitt i dette dokumentet. Innstilling gjøres administrativt, og vedtak gjøres av Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Tildeling, alternativt avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og har ikke klagerett.

Tilskuddsbeløpet utbetales forskuddsvis når søker skriftlig har bekreftet at de aksepterer tildelingen.

Tilskuddsmottakeren skal opprette eget prosjektnummer i sitt regnskap for RØRE-arbeidet, og føre regnskap og merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på vanlig måte.

Tilskuddsmottaker forplikter seg til å levere sluttrapport med regnskap for tiltaket. Det kreves ikke revisorattestert regnskap fra tilskuddsmottaker, men utskrift fra regnskap på artsnivå signert av regnskapsansvarlig skal vedlegges. Fylkeskommunens revisjon skal ha innsynsrett i prosjektregnskapet. Frikjøpet av RØRE-ambassadøren skal dokumenteres. Dersom det er kostnadsført andre personalkostnader i prosjektet må dette være dokumentert enten i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.

Tilskuddet skal benyttes i henhold til tildeling. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes som forventet, plikter mottaker å gi Viken fylkeskommune informasjon om dette straks dette blir kjent. Ubrukte midler skal tilbakeføres til Viken fylkeskommune.

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller de krav som framgår av regelverket eller tildelingsbrevet, bortfaller tilskuddet. Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt dersom mottaker ikke gir riktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet som forventet.

Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra til erfaringsdeling og presentere sine prosjekter og tiltak i relevante kanaler og på arrangementer i regi av RØRE-prosjektet, samt at de må stille seg positive til samarbeid med forskningsinstitusjoner der det blir etterspurt.

Praktisk

Søknadsfrist for tredje utlysning i RØRE-prosjektet er 31.3.2023. Tildeling bekjentgjøres i juni 2023.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss.

Prosjektansvarlig: 

Kontaktperson for grunnskoler:

Kontaktperson for videregående skoler:

Les mer på vår nettside på viken.no og på RØRE-prosjektets nettside.