Kommunene i Viken kan søke statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Viken fylkeskommune lyste tidligere i vår ut 2 millioner kroner KulturArvOpplevelser med frist 1. mai 2021.

Viken fylkeskommune lyste i januar 2021 ut midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket med søknadsfrist 1. mars 2021.

Viken fylkeskommune lyste i januar 2021 ut midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket med søknadsfrist 1. mars 2021.

Viken fylkeskommune lyste 1. mars 2021 ut midler til næringsutvikling og innovasjon for å delfinansiere utviklingsprosjekter og tiltak som tilrettelegger for et omstillingsdyktig næringsliv og bidrar til å sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Videre skal det legges til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Søknadsfristen var 12. april 2021.

Totalt kom det inn 97 søknader og 14,1 millioner kroner ble fordelt til 32 prosjekter. 

Viken fylkeskommune stimulerer til mange gode aktivitets- og tilretteleggingstiltak. Tilskuddsordningen «Aktiv i Viken» er en videreføring av tilskuddsordninger i de tidligere fylkeskommunene. Nå er årets fordeling klar.
 

Viken fylkeskommune lyste 29. januar 2021 ut midler til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon, som følge av koronapandemien. Alle bedrifter kunne søke om støtte på inntil 700 000 kroner per bedrift, innen fristen 1. mars 2021. Totalt søkte 175 bedrifter om støtte og 20 millioner kroner ble fordelt på 91 bedrifter. Se listen over hvilke bedrifter som har fått innvilget tilskudd.

Bilder av folk som trener

Over 350 millioner kroner fordeles på mer enn 300 anlegg.

Mikrofon

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Viken fylkeskommunes planer for kunst- og kulturfeltet. Nå er det klart hvem som får støtte for første halvår av 2021.
 

Jenter foran scenen på festival

Nå foreligger lista over hvilke festivaler i Viken som får støtte i 2021.
 

Til toppen