Disse har fått pengestøtte til jordhelse og karbonbinding

Her kan du lese om noen av de som har mottatt støtte fra ordningen jordhelse og karbonbinding i 2022

Tilsagn 2022: Jordhelse og karbonbinding i landbruket

Tilsagn 2022: Jordhelse og karbonbinding i landbruket
Prosjekttittel Søker Tilskudd Beskrivelse 
Jordlufting som jordhelsetiltak, oppbygging av jordkarbon og avlingsøkning Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 242 500 Jordlufting er mekanisk bearbeiding av jorden der roterende kniver lager 10-15 lange (dype) snitt i jorda. Tiltaket vil bedre drenering samt øke lufttilgangen til jordsmonnet 
Kompostering av virke fra jordekanter og tilgrodde kulturbeiter  Grønt Fagsenter Buskerud  200 000  Formålet med prosjektet er å stoppe gjengroing av dyrkede jordbruksarealer, samtidig som man bruker denne ressursen til å fremstille en høyverdig kompost til bruk på det dyrkede arealet. Tiltaket vil bidra til å bedre jordhelsen, øke moldinnholdet og karboninnholdet i matjorda og lagre inn mer CO2 i matjordlaget. 
Karbonløftet 2050 - Karbonsertifikater fra jordbruket  Grønt Fagsenter Buskerud  200 000  Jordbrukets omstillingsevne til nye miljø- og klimakrav utvikles best når endringer skaper nye inntektsmuligheter. Karbonbinding og lagring bør bli en økosystemtjeneste som jordbruket kan selge til myndigheter og næringsliv. «Karbonløftet 2050» skal etablere en pilot for en nasjonal karbonbørs som stimulerer til karbonfangst gjennom økonomiske incentiv, som kommer landbruket og næringslivet til gode.
Grønt året rundt  Norsk Landbruksrådgiving Øst  106 000  Utvikle og styrke agronomisk kompetanse for å sikre jordhelsa ved hjelp av kontinuerlig plantedekke. Kontinuerlig grønt plantedekke kombinert med måling av planterester og røtter i jord samt integrert plantevern.
Grupperåd jord  Norsk Landbruksrådgiving Øst  53 000  Grupperåd jord for grøntprodusenter for å øke kompetansen på jord og jordhelse. Ny kunnskap skal oppnås gjennom faglige diskusjoner med likesinnede, jordundersøkelser og læring ved rådgivere og eksterne foredragsholdere.
Organisk innhold i jorda - Jordscanner, Droner og Avling  Norsk Landbruksrådgiving Østafjells  287 000  Prosjektet skal bidra til å finne sammenhengen mellom organisk innhold i jord og avling på skiftenivå. Ved å avdekke årsaker til avlingsforskjeller kan vi bidra til bedre ressursutnyttelse og konkrete tiltak for å øke organisk innhold i jorda og binde karbon.
Gjødselsprøver for kunnskap om substrater  Norsk senter for økologisk landbruk  193 775  Prosjektet skal lede til en utvidet kunnskapsdatabase på gjødsel. Det skal tas to gjentak med gjødselsprøver fra ulik husdyrgjødsel på flere gårder i Viken. Disse skal analyseres for blant annet tørrstoff, næringsinnhold og tungmetaller. Dette gir grunnlag for å estimere metanpotensiale og nedbrytningsprosess som er viktig i prosjektering av biogass. Alle resultater og erfaringer skal inn i en database som skal føre til bedre rådgiving og risikovurdering ved etablering av biogassanlegg.
Praktisk pilot for ladning og spredning av biorestladet biokull i kornproduksjon  Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo Kommune  180 700  Praktisk utprøvingsprosjekt for testing av metode for ladning av biokull i lagertank for biorest ved biogassanlegg, og metode for effektiv spredning av biorest iblandet biokull på gårdsnivå. Metodene innebærer bruk av utstyr bønder og/eller biogassprodusenter har tilgjengelig. Målet er å styrke den sirkulære bioøkonomien i Viken ved å belyse synergien og mulighetsrommet mellom biorest og biokull for bønder og næringsliv. 
Fagsamling. Praktiske erfaringer og videreutvikling av arbeidet for å bygge jordkarbon i åkerjord. Vital Analyse  82 650  Fagsamling for forskere rådgivere og praktikere der man kan gå i dybden i praktisk tilnærming og nyere funn i og erfaringer innen arbeid for å bedre jordhelse og bygge karbon i åkerjord i Norge. Bidrar til erfaringsutveksling og å styrke nettverket blant bønder, forskere og rådgivere.
Nettverkssamlinger og kompetanseheving for bønder om jordhelse.  Vital Analyse  126 900  Planen er å arrangere fire faglige nettverkssamlinger med praktiske og teoretisk påfyll for bønder. Vi ønsker å samle bønder som jobber målrettet med å øke jordfruktbarheten på gården. Samlingene befinner seg på gårder som har mye å vise fram av praktiske løsninger, maskiner og mange års erfaring meg arbeid med å øke jordas fruktbarhet.