Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Viken fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen.

Viken fylkeskommune vil gjennom denne ordningen gi støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler og festivaltiltak i tidligere Akershus. 

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Akershus fylkeskommune har avsatt tilskuddsmidler til utarbeidelse av kommunale kulturminneplaner/kommunedelplan for kulturminner.

Viken fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

Det kan søkes tilskudd til utvikling og samarbeid for å gjennomføre regionale tiltak, inkludert friluftslivsaktivitet, som følger opp den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i tidligere Akershus. I tillegg til tidligere Akershus gjelder også den regionale planen for Lunner og Jevnaker. Søknadsfrist er 1. februar

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2020.

Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Næringsorganisasjoner, nettverk, reiselivsråd/organisasjoner, kommuner med mer kan søke om midler til utvikling av reiselivet i tidligere Akershus. Det gis ikke støtte til enkeltbedrifter. 

Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Til toppen