Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus 2020

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Viken fylkeskommunes felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen.

Om programmet

Programmet skal bidra til

 • styrking av innovasjonssystemet i Oslo og Akershus
 • å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen
 • økt innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer og offentlige institusjoner (herunder kommuner) i regionen
 • tilrettelegging for etablering av arbeidsplasser i hovedstadsregionen

Det er utarbeidet egne retningslinjer for programmet. Aktuelle søkere til programmet oppfordres til å lese retningslinjene før det søkes, da disse bestemmer på hvilket grunnlag støtte kan gis (tildelingskriterier og krav til søknaden).

Det kan søkes om midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo og Akershus, gitt i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 (PDF, 2 MB).

Innsatsområdene er:

 • Klynge- og nettverksutvikling: Styrket kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk, samt at internasjonalisering er sentralt i alle klynge- og nettverksinitiativ 
 • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Styrket innsats for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked 
 • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Utvikling av flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjenester 
 • Tidligfasefinansiering: Bedret tilgang på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase  
 • Kommersialisering av forskningsresultater: Utvikling av bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter. 

Tildelingskriterier 

Prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo og Akershus vil bli prioritert. Disse er skissert innledningsvis. 

Det kan søkes støtte til prosjekter i ulike faser, både forstudier/forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet skal ha fokus på utprøving, initiering, utvikling og innovasjon, innenfor en tydelig avgrenset prosjektperiode. 

Støtten fra programmet skal ha utløsende effekt, det vil si at støtten skal medvirke i vesentlig grad til oppstart/gjennomføring av prosjektet. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. 

Prosjektene vil videre bli vurdert etter følgende tildelingskriterier: 

 • Det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. 
 • Prosjekter som går på tvers av innsatsområdene og bidrar til å løse utfordringer innen flere av disse prioriteres. 
 • Prosjektets målsettinger, aktiviteter og resultater bidrar tydelig til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene beskrevet i regional plan for Innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus. 
 • Samarbeidsprosjekter mellom aktører i offentlig-, privat og FoU-sektor prioriteres. 
 • Prosjektet har klar regional relevans og samfunnseffekt. 
 • Prosjektet har tydelig forankring hos søker og samarbeidspartnere. Det skal gis oversikt over deltakere og samarbeidspartnere i prosjektet, angitt med antall og navn. 
 • Prosjektet må ha et budsjett og finansieringsplan, med minimum 50 prosent annen finansiering (egeninnsats eller egenandel). 
 • Prosjektet har en definert prosjektperiode med dato for oppstart og avslutning, med fremdriftsplan og tidsfrister for de skisserte aktivitetene. 
 • Prosjekt fremstår som gjennomførbart innenfor den angitte prosjektperioden. 
 • Prosjektet har tydelig overføringsverdi, og det er synliggjort hvordan erfaringer fra prosjektet kan deles med andre.  
 • Ved eventuelt kjøp av tjenester og innhenting av konsulentbistand gjelder lov om offentlige anskaffelser. 
 • Oslo kommune ønsker å sikre større grad av mangfold og oppfordrer således søknader som bidrar til dette til å søke. 
 • Viken fylkeskommune ønsker økt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer i det geografiske området for støtteordningen, og vi ser positivt på søknader som bidrar til dette. 
 

Internasjonalt samarbeid 

Oslo kommune og Viken fylkeskommune oppfordrer søkere til å vurdere muligheten for internasjonalt samarbeid og ekstern finansiering som ligger i EU-programmer som Horisont 2020 og INTERREG, samt andre regionale og nasjonale virkemidler, som for eksempel Regionale forskingsfond Hovedstaden. 

Hvem kan søke 

 • organiserte bedriftsnettverk/klynger 
 • forsknings- og utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer/-selskaper i samarbeid med bedrifter eller kommuner i regionen 
 • kommuner og regionråd 
 • næringslivsorganisasjoner 

Programmet vektlegger samarbeid mellom to eller flere av de nevnte aktørgruppene. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Oslo og/eller Akershus, men samarbeid med eksterne aktører er mulig. Større bedrifter kan inngå i prosjektene.  

Hvor mye kan det søkes om 

I hovedsak dekkes det ikke mer enn inntil kr 700 000 per prosjekt per år. 

Det kan søkes om maksimalt inntil 50 prosent av prosjektets finansiering fra Regionalt innovasjonsprogram. Minimum 50 prosent av de samlede kostnadene må være dekket av annen finansiering og/eller egeninnsats. Dette må tydelig fremgå av budsjettet. Det er ønskelig med prosjekter som utløser medfinansiering fra andre aktører enn prosjekteier og regionalt innovasjonsprogram. 

Les mer om krav til hva søknaden skal inneholde i retningslinjene. 

Hva støttes ikke?

Merk at programmet ikke gir direkte støtte til investeringer og utvikling av enkeltbedrifter eller etablerere. Det henvises her til Innovasjon Norge som har søkbare ordninger for denne type formål. 

Det er beskrevet nærmere i retningslinjene for programmet hvilke tiltak og aktiviteter som ikke kan støttes av programmet. 

Slik søker du 

Alle søknader skal leveres elektronisk i nettstedet regionalforvaltning.no. 

Programmet er søkbart fra 15. oktober. Frist for elektronisk innlevering av søknaden er 15. november kl. 23.59. 

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen. 

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden. 

EØS-avtalens regler om offentlig støtte 

Støtte fra regionalt innovasjonsprogram gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket og bestemmelsene om det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte og rapporteres til ESA – i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Les mer om krav til søker når det gjelder dette i retningslinjene. 

Behandling av søknaden 

Søknadene til innovasjonsprogrammet blir vurdert og prioritert av programsekretariatet i Oslo kommune og Viken fylkeskommune. De blir også diskutert med relevante fagavdelinger i Viken fylkeskommune, Oslo kommune og andre regionale virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Les mer om behandlingen i retningslinjene. 

Tildeling av midler fra Regionalt innovasjonsprogram besluttes av Viken fylkeskommune og Byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune. Det tas forbehold om politisk behandling og årlige budsjettvedtak i Oslo kommune og Viken fylkeskommune, samt statsbudsjettet. 

Klageadgang 

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt beskjed om vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. Oslo kommune og Viken fylkeskommune er også omfattet av offentlighetsloven. 

Kontakt og mer informasjon 

Oslo kommune:  

Morten Fraas,  
Morten.Fraas@byr.oslo.kommune.no  
Tlf.: 984 03 080 

Til toppen