Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Akershus

Viken fylkeskommune vil gjennom denne ordningen gi støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.

Tilskuddsordningen revideres, midlertidig stans i søknader

Viken fylkeskommune arbeider med revidering av ordningene innenfor tilskudd, priser og stipender høsten 2020. Fram til ny ordning er vedtatt er det ikke anledning til å søke på dette tilskuddet.

Hvordan ordningen blir fremover vil bli annonsert her med nye søknadsfrister så snart dette er klart.

For spørsmål, kontakt Jon Endre Røed Olsen på 91 76 98 01 eller jono@viken.no

 

Om ordningen

Akershus fylkeskommune opprettet en stimuleringsordning for at aktører i kulturlivet i Akershus skal kunne utvikle arbeid med internasjonale virkemidler og nettverk. Ordningen videreføres i Viken fylkeskommune etter gjeldende retningslinjer.

Forutsetningen er at søker har etablert, eller skal etablere, samarbeid med andre internasjonale kulturvirksomheter, med sikte på å nå opp i konkurransen om tilskudd fra internasjonale finansieringsordninger. Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler.

Ordningen skal først og fremst gi aktører i kulturlivet i Akershus mulighet til å utvikle prosjekter i internasjonale partnerskap, og gjennomføre søknadsprosesser til ovennevnte ordninger. I denne fasen er det naturlig at midler også avsettes til nettverksarbeid og reisestøtte.

Det er satt av kr 200 000 til ordningen i 2020.

Hvem kan søke

Både kommuner, offentlige og private aktører i tidligere Akershus fylke kan søke. I de tilfeller der et aksjeselskap står bak søknaden stilles krav til at selskapet har en ideell formålsparagraf.

Tildelingskriterier

  • Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge.
  • Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn.
  • Det kan maksimalt tildeles kr 100 000 til forprosjekter knyttet til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til Kreativt Europa-programmet.
  • Det kan maksimalt tildeles kr 50 000 til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmet Erasmus+, samt prosjekter innen EØS-ordningen og Nordiske støtteordninger.

Øvrige kriterier

  1. Tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.
  2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hva det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
  3. Det forutsettes at vertskommune eller vertsinstitusjon støtter opp om og prioriterer tiltaket der det ytes fylkeskommunal støtte.

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknaden sendes inn via digitalt søknadskjema. Innlogging via MinID eller ved å registrere e-post.

Søknaden må vedlegges (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema):

  1. Utfyllende budsjett
  2. Utfyllende prosjektbeskrivelse med aktivitetsplan

Søknadsfrist

Søknadsfrist kommer

Behandling og prioritering av søknader

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp, og bli gjenstand for en helhetlig vurdering. Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no eller til Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jamfør forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 1. juni året etter tildelingen. Søker må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes post@viken.no eller Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet.

Til toppen