Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler og festivaltiltak i tidligere Akershus. 

Tilskuddsordningen revideres, midlertidig stans i søknader

Viken fylkeskommune arbeider med revidering av ordningene innenfor tilskudd, priser og stipender høsten 2020. Fram til ny ordning er vedtatt er det ikke anledning til å søke på dette tilskuddet.

Hvordan ordningen blir fremover vil bli annonsert her med nye søknadsfrister så snart dette er klart.

For spørsmål, kontakt Jon Endre Røed Olsen på 91 76 98 01 eller jono@viken.no

Om ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere til utviklingen av festivaler i Akershus. Festivaltiltakene skal bidra til at Akershus når målene i Kulturplan for Akershus 2016–2023 (PDF, 9 MB), med særlig vekt på satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv og kulturnæringer. Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det er avsatt 1 mill. kr til ordningen.

Hvem kan søke

Både kommuner og andre offentlige og private aktører med tilhørighet i tidligere Akershus kan søke.

I de tilfeller der et aksjeselskap står bak søknaden stilles krav til at selskapet har en ideell formålsparagraf. 

Tildelingskriterier

Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og om støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det vil legges vekt på festivalenes kunstnerisk kvalitet, og Viken fylkeskommune imøteser gjerne tverrestetiske satsinger. Videre er fylkeskommunen opptatt av å stimulere til innovative tiltak, regionale samarbeid og publikumsutvikling. 

Det gis kun ettårig støtte. Det gis ikke tilskudd til festivaltiltak som er fullført på søknadstidspunktet.

I prioritering av søknadene vil Viken fylkeskommune særlig prioritere nisjefestivaler, og festivaltiltak som gjennom sin tematikk eller arbeidsmetode utforsker og har fokus på involvering, deltakelse og medvirkning. Nisjefestivalene må ha en betydelig egenart i regional sammenheng, enten i form av kunstnerisk profil eller formidlingsmetoder.

Øvrige kriterier:

  1. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelige for alle.
  2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
  3. Det kan til Viken fylkeskommune søkes om inntil femti prosent av de totale kostnadene.
  4. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
  5. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.  

Se også retningslinjer for ordningen (PDF, 278 kB)

Slik søker du

Digitalt søknadsskjema: Søknad om tilskudd til festivaler og festivaltiltak 

Søknaden må vedlegges:

  1. Utfyllende budsjett 
  2. Utfyllende prosjektbeskrivelse

Søknadsfrist kommer.

Behandling og prioritering av søknader

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp, og bli gjenstand for en helhetlig vurdering. Søkeren vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 1. juni året etter tildelingen. Søker må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapportskjema - tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus (DOCX, 105 kB)

Rapport sendes post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Merk forsendelsen med «Saksnummer fra vedtaket – Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Akershus».

Til toppen