Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus

Fylkeskommunen deler ut drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner i Akershus. Tilskuddsordningens hovedformål er å støtte tiltak av sosialfaglig og interessepolitisk karakter.

Hvem kan søke?

Midlene fordeles etter søknad fra ett fylkesledd i Akershus som har medlemmer fra minst 10 kommuner i Akershus. Dersom en søkerorganisasjon har både fylkesledd og ett eller flere regionale ledd, vil bare fylkesleddet være tilskuddsberettiget.

Driftstilskudd gis bare til funksjonshemmedes organisasjoner som er tilsluttet Funksjonshemmedes fellsorganisasjon (FFO) eller Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Andre organisasjoner kan søke tiltaksmidler.

Tildelingskriterier

Tilskudd fordeles etter antall medlemmer i organisasjonen og en skjønnsmessig vurdering på grunnlag av de opplysninger som fremkommer av søknaden med vedlegg. Det samlede tilskuddet benyttes som delfinansiering av søkerens totale virksomhet.

Tiltak som i hovedsak har rent sosialt/underholdningsmessig innhold vil ikke bli prioritert, selv om de isolert sett kan være viktig for organisasjonens indre liv og medlemmene som sådan.

Det kan gis støtte til tiltak som dagskonferanser, møter, prosjekter, publikasjoner, informasjonsmateriell, tiltak tilhørende folkehelseområdet mv. som ligger innenfor den enkelte organisasjons virkeområde i Akershus. Innkjøp av utstyr/inventar og ulike hjelpemidler er normalt ikke støtteberettiget.

Se også retningslinjer for tilskudd til drifts- og tiltaksmidler til funksjonshemmedes organisasjoner (pdf)

Informasjon om søknad

Benytt søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (DOCX, 47 kB)

Søknad sendes på e-post til post@viken.no eller via eDialog.

Søknadsfrist: 15. februar

Behandling av søknad

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med årsmelding og regnskap. Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Rapporteringsskjema sendes på e-post til post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Rapporteringsfristen er 31. mai hvert år.

Til toppen