Tilskudd til kulturarenaer i tidligere Akershus

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.

Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle. Lokaler for øving og produksjon er berettiget til støtte på lik linje med saler for formidling.

Om ordningen

Tilskuddet er en del av spillemidlene fra Norsk Tipping og blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene gjennom «Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg». Kulturdepartementet har overordnede retningslinjer, og hvert fylke har egne detaljerte retningslinjer, som bygger på de overordnede retningslinjene. 

Tidligere Akershus fylkeskommunes retningslinjer gjelder inntil videre for ordningen.

Se retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i tidligere Akershus (PDF, 264 kB)

Fordelingen til fylkene behandles av Kongen i Statsråd hvert på forsommeren år. Totalbeløpet på landsbasis blir delt mellom fylkeskommunene etter folketall (60 prosent av totalbeløpet), areal (5 prosent av totalbeløpet) og en lik fordeling til alle fylkeskommunene tilsvarende 35 prosent av totalbeløpet.

Hvem kan søke

 1. Offentlige organer:
  • Kommuner og kommunale foretak
  • Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak
  • Interkommunale selskaper
 2. Frivillige organisasjoner:
  • Lag og foreninger
  • Stiftelser
  • Samvirkeforetak (SA) (tidligere AL), Samvirkelag og andre selskap med begrenset ansvar (BA)
 3. Aksjeselskap og andre selskapsformer i henhold til lovgivningen, som for eksempel DA og ANS.
 4. Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i minst 20 år.

Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til:

 • Flerfunksjonshus med f.eks. utstillingslokaler, bibliotek og kultursal
 • Spesialiserte kulturbygg
 • Kultursal
 • Arenaer som viser profesjonell kultur og kunst for barn og unge, for eksempel gymsaler som brukes i forbindelse med Den kulturelle skolesekken (DKS). Kun kostnader til tiltak som går direkte på å høyne kvaliteten på kunst- og kulturformidling skal tas med i prosjektbudsjettet, ikke kostnader til generelle bygningsmessige elementer
 • Bibliotek
 • Teater-/scenekunstlokale
 • Visnings- og formidlingslokale for visuell kunst
 • Tilrettelegging for formidling av kunst og kultur i museumsbygg
 • Lokale verksteder for øving/produksjon av kultur
 • Lokale arenaer som f.eks. samfunnshus/grendehus/forsamlingshus/ungdomshus som inneholder kulturaktiviteter (f.eks. dans, teater, musikk, kunstformidling). Her må behovskartleggingen dokumentere at kulturaktiviteter utgjør en vesentlig del av driften

Midlene kan benyttes til nybygg, kjøp, ombygging og modernisering av kulturbygg.

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. Nedre grense for total, godkjent kostnadsramme er 120 000 kroner. Minste tilskuddssum er da 40 000 kroner. Øvre grense for tilskudd til en kulturarena er 5 000 000 kroner.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist

Søknaden skal fremmes gjennom basen www.anleggsregisteret.no, og sendes automatisk til den kommunen der arenaen ligger/skal ligge.

Den enkelte kommune fastsetter frist for innsending til sin kommune. Det bør påregnes minst to måneders behandlingstid i kommunen. Ta kontakt med kommunen ved oppstart av søknadsarbeidet for veiledning, og for å få tildelt anleggsnummer (som er påkrevd for å få sendt inn søknaden).

Det bør beregnes flere måneder til arbeidet med søknaden og innhenting av nødvendig informasjon.

Vedlegg til søknad

Det er omfattende krav til vedlegg for denne ordningen. Du må beregne god tid, minst 810 uker, til å framskaffe alle vedlegg. Du bør også gå gjennom retningslinjene for ordningen (PDF, 264 kB) før du søker.

Kort beskrivelse av vedleggene følger her:

 1. Opplysninger om søker, firmaattest og vedtekter for organisasjonen/selskapet.
 2. Opplysninger om prosjekt og behovsgrunnlag.
 3. Dokumentasjon av bygget/prosjektet med tegninger.
 4. For lokaler som skal brukes til musikkformål skal det legges ved dokumentasjon på at det er brukt akustisk kompetanse som ligger til grunn for vurderinger og valg av løsninger. For rehabilitering skal det legges ved dokumentasjon på at det er gjort akustiske målinger i lokalet. Norsk Standard «NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» skal ligge til grunn for dette arbeidet.
 5. Detaljert prosjektbudsjett/kostnadsoverslag for prosjektet. Bruk skjema som du finner på www.idrettsanlegg.no.
 6. Det skal settes av midler til kunst, usikkerhet og reserve.
 7. Plan for drift og vedlikehold med opplysninger om driftsansvar og hvordan kulturarenaen skal administreres. Plan for bruk med opplysninger om brukstid, brukergrupper og driftsbudsjett.
 8. Finansieringsplan – dokumentasjon på alle poster.
 9. Grunnbokutskrift eller festeavtale/leieavtale for minimum 20 år fram i tid.

Søknadsfrist

Kommunene setter egne frister, men den er senest 20. januar. Kontakt kommunen før du starter arbeidet med planene for kulturarenaen.

NB! Mange kommuner kan ha vesentlig tidligere frist enn 20. januar. Noen kommuner har frist så tidlig som i oktober.

Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai.

Behandling av søknaden

Søknaden behandles først av den kommunen hvor kulturarenaen ligger/skal ligge. Kommunen oversender så søknaden til Viken fylkeskommune, som behandler alle søknadene og fordeler midlene.

Spillemidlene til kulturarenaer fordeles vanligvis i september. Søkere får brev med svar på søknaden i etterkant av denne behandlingen.

Klage og innsyn

Du kan klage på vedtaket til Kulturdepartementet, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Postboks 220, 1709 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket. 

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Rapportering

For de prosjektene som får tildeling, skal det sendes inn regnskap før de siste midlene blir utbetalt. Skjema for regnskapssammendrag skal brukes. Regnskapssammendrag og anmodning om sluttutbetaling sendes kommunen. Les mer i retningslinjene for ordning, samt i tilsagnsbrev.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon.

Til toppen