Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

Viken fylkeskommune gir støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus/kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

NB! Ordningen er en videreføring av en tilskuddsordning fra Akershus fylkeskommune, og gjelder for prosjekter i tidligere Akershus.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid. Mange steder er det imidlertid behov for bedre møtearenaer i nærmiljøene.

Tilskuddet gis som medfinansiering/støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus eller kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpne for allmenn bruk.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner i tidligere Akershus fylke. 

Tildelingskriterier

Følgende formål faller inn under ordningen:

 1. Lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivillige organisasjoner og som er åpen for allmenn bruk
 2. Forsamlingshus/anlegg som eies og drives av frivilligheten, eller der hvor søker er en frivillig organisasjon og kan vise til en langsiktig leieavtale med eier av forsamlingshus/anlegg
 3. Eksisterende lokaler
 4. Restaurering, reparasjoner og ombygging
 5. Lokaler som normalt ikke er definert som kunst- og kulturrelaterte

Dette faller ikke inn under ordningen:

 1. Idrettsanlegg og bygg i den tilknytning
 2. Nybygg
 3. Prosjekter som er gjennomført på søknadstidspunktet

Maksimum tildelingsbeløp pr. søknad/bygg/hus/prosjekt er 500 000 kroner. Tilskuddet dekker maksimalt 50 prosent av kostnadene.

Les mer i retningslinjene for ordningen.

Slik søker du

Du søker via digitalt søknadsskjema (lenke kommer). 

Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Vedlegg i søknad

I søknadsskjema gis en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Følgende informasjon skal lastes opp som vedlegg:

 1. Vedtekter for organisasjonen som søker
 2. Dokumentasjon på hvem som eier lokalet, og eventuell langsiktig leieavtale dersom søker ikke er eier
 3. Opplysninger om hva lokalet brukes til, og hvem som er brukere
 4. Utfyllende prosjektbeskrivelse
  • Opplysninger om prosjekt og behovsgrunnlag. Hva er formålet med prosjektet? Hva er det som skal bygges?
  • Vis hvordan bygget er i dag, og hvordan det skal bli.
  • Kart med bygget inntegnet.
 5. Beskrivelse av om lokalet er universelt utformet, og hvilke tiltak som planlegges for å gjøre det mer tilgjengelig.
 6. Rapport fra akustikkmåling. Det må innhentes romakustisk kompetanse, og gjøres akustikkmåling i lokalet.
 7. Detaljert kostnadsoverslag/prosjektbudsjett.
 8. Kortfattet plan for drift og vedlikehold. Det skal gå fram hvem som har ansvar for å finansiere vedlikeholdet.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Frist for rapportering er 2 år etter tildelingen (dato på tilsagnsbrevet). Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap fra regnskapsfører/styrets leder. Legg gjerne ved foto dersom det er hensiktsmessig.

Last ned rapporteringsskjema (DOCX, 58 kB)

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves tilbake – helt eller delvis.

Til toppen