Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus

Næringsorganisasjoner, nettverk, reiselivsråd/organisasjoner, kommuner med mer kan søke om midler til utvikling av reiselivet i tidligere Akershus. Det gis ikke støtte til enkeltbedrifter. 

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i 2020.

Om ordningen

Akershus fylkeskommunes reiselivsstrategi er videreført til Viken fylkeskommune og vil ha gyldighet inntil en ny reiselivsstrategi eller ny reiselivspolitikk for Viken er vedtatt.
 
Denne reiselivsstrategien har følgende primærmålgrupper:
 • Det nasjonale ferie-, fritids- og dagsturmarkedet på Østlandet
 • Det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet
 • Det nasjonale kurs- og konferansemarkedet, eksempelvis samarbeid mellom små aktører som kan levere opplevelsesprodukter til kurs- og konferansehoteller, og selge sine produkter gjennom disse

Sekundærmålgrupper er:

 •  Internasjonale kongress- og møtemarked
 •  Arrangementsturisme

Innsatsområdene er:

 • Fellesmarkedsføring av reiselivet i Akershus gjennom områdemarkedsføring og videre styrking av en tydelig felles profil
 • Forsterket distribusjon av reiselivsproduktene gjennom nettbaserte løsninger
 • Stimulering til samarbeid mellom aktørene gjennom å tilrettelegge for fellesarenaer og fellesprosjekter
 • Produktutvikling gjennom å utvikle temakonsepter, eksempelvis mat-, natur- og kulturbaserte opplevelser
 • Videreutvikle og støtte eksisterende samarbeidsprosjekter som har gitt gode resultater. Herunder samarbeidsprosjekter som bidrar til internasjonal markedsføring og flere utenlandske besøkende i Akershus.

Hvem kan søke?

Lokale og regionale næringsorganisasjoner, organiserte bedriftsnettverk, reiselivsråd/-organisasjoner, kommuner i Akershus og delregioner i Akershus kan søke om midler. Fylkeskommunen har ikke anledning til å tildele midler til enkeltbedrifter. Midlene skal stimulere til samarbeid på tvers av kommuner og regioner.

Tildelingskriterier

Midlene skal bidra til tiltak som:

 1. Utenlands markedsbearbeiding gjennom samarbeidstiltak med andre områder i hovedstadsregionen som bidrar til å heve Akershus' attraktivitet for internasjonale besøkende
 2. Lokal og nasjonal område-/destinasjonsmarkedsføring i samarbeid med Akershus Reiselivsråd for å øke interessen for de ulike områdene/produktene
 3. Satsing på online, herunder investering i teknologiutvikling og kompetanseheving, primært i samarbeid med næringen og omliggende regioner
 4. Innsalg og kvalitetssikring av små aktørers leveranser til større aktører med sterk markedsmakt, spesielt innen kurs- og konferansemarkedet
 5. Støtte næringsspesifikke utviklingsprosjekter og kompetansetiltak som bidrar til økt verdiskaping
 6. Utvikle arrangementer og produktpakker gjennom blant annet idrett og kultur som kan gi reiselivet og regionen økt attraktivitet som reisemål. Herunder produktpakking:
  • Festivaler/arrangementer
  • Kortreist mat og tradisjonsmat
  • Kultur
  • Sykkel

Viken fylkeskommune begrenser sin støtte til 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket. For nye nettverksinitiativ kan det vurderes en høyere støtteandel.

Slik søker du

Ta kontakt med Viken fylkeskommune for informasjon om hvordan du kan søke.

E-post: post@viken.no

Det er ingen frist for å søke tilskudd.

Vedlegg til søknad

Som vedlegg til søknaden bør være:

Beskrivelse av prosjektet som inneholder:

 • Bakgrunn
 • Aktiviteter, fremdriftsplan med tidsramme
 • Andre kommentarer med relevans for søknaden

Budsjett:

 • Fullstendig budsjett (ev. regnskap for siste år)
 • Finansieringsplan

Behandling av søknaden

Innkomne søknader behandles etter hvert som vi mottar dem. Du må påregne ca. seks ukers behandlingstid. Du vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Frist for å rapportere oppgis i vedtaksbrev.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap. Viken fylkeskommune, eventuelt fylkesrevisjonen, har rett til innsyn i regnskap og ev. annen relevant dokumentasjon. I aktuelle sammenhenger skal det informeres om støtten fra fylkeskommunen, for eksempel på hjemmesider, på postere, i brosjyrer og i kontakt med media.

Til toppen