Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Istandsettingsprogrammet skal benyttes til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud. 

Fylkeskommunen skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Tidligere Buskerud fylkeskommunes tilskudd til en rekke ulike kunst- og kulturformål videreføres inn i Viken.

Festivaler og folkefesttiltak av regional betydning i tidligere Buskerud kan søke tilskudd fra Viken fylkeskommune. Støtteordningen er en videreføring av Buskerud fylkeskommunes festivalstøtteordning.

Det kan søkes om tilskudd til oppgradering av idrettsanlegg i forbindelse med arrangering av store mesterskap.

Det kan søkes om økonomisk tilskudd til internasjonale arrangementer i Buskerud.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

Buskerud fylkeskommune har en tilskuddsordning for oppfølging av «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015–2020» . Målet med planen er å øke produktiviteten og verdiskapingen i fylket.

Regionale aktører på kunst- og kulturfeltet i tidligere Buskerud fylkeskommune kan søke om tilskudd.

Frie profesjonelle scenekunstmiljøer kan søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Buskerud. Ordningen skal primært mobilisere til, og tilrettelegge for, innovasjonsfremmende tiltak og innovasjonsbasert næringsutvikling i regi av organiserte innovasjonsmiljøer.
 

Til toppen