Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Bevaringsprisen på 50 000,- skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø i Buskerud. Mottaker av prisen vil også tildeles plakett med innskrift og diplom. Det kan gis hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men som ikke tildeles årets bevaringspris.  

Fylkeskommunen skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Tidligere Buskerud fylkeskommunes tilskudd til en rekke ulike kunst- og kulturformål videreføres inn i Viken.

Festivaler og folkefesttiltak av regional betydning i tidligere Buskerud kan søke tilskudd fra Viken fylkeskommune. Støtteordningen er en videreføring av Buskerud fylkeskommunes festivalstøtteordning.

Det kan søkes om tilskudd til oppgradering av idrettsanlegg i forbindelse med arrangering av store mesterskap.

Det kan søkes om økonomisk tilskudd til internasjonale arrangementer i Buskerud.

Istandsettingsprogrammet skal benyttes til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud. 

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglig program for å styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelsesprodukter med utgangspunkt i kultur og kulturarv i Buskerud. 

KAF er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. 

Formålet med denne søknadsordningen er å bidra til å skape kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til i dag i Buskerud.  

Til toppen