Tilskudd til kulturarenaer i Buskerud

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Tilskudd gis også til etablering av livssynsnøytrale seremonirom. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud. 
Det lyses ikke ut nye midler til kulturarenaer i Buskerud i 2021, 2022 og 2023. 

Viken fylkeskommune har midlertidig stans i nye søknader for spillemidler til kulturarenaer

Fylkesrådet i Viken har vedtatt at det ikke utlyses nye midler til kulturarenaer i 2021, 2022 og 2023. For prosjekter fra tidligere Østfold fylke, se egne retningslinjer.

 • Det innebærer at nye søkere ikke vil kunne sende inn søknad i 2021, 2022 og 2023.
 • Søknader som var inne til behandling i Viken fylkeskommune i søknadsrunden for 2020 kan søke på vanlig måte.
 • Kommunene behandler de søknadene som kan sendes inn på vanlig måte.
 • Spillemidlene blir fordelt til prosjekter på vanlig måte, så snart fylkeskommunen mottar rammetilskuddet fra staten. (mellom juni og september).
 • Aktuelle prosjekter som realiseres nå vil kunne søke i etterkant. Ingen gode prosjekter skal gå glipp av midler på grunn av dette.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for det politiske vedtaket (PDF, 214 kB)

Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. 

Om ordningen

Tilskuddet er en del av spillemidlene fra Norsk Tipping, og blir fordelt fra Kulturdepartementet til fylkeskommunene gjennom Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg. Kulturdepartementet har overordnede retningslinjer, mens hvert fylke vedtar egne retningslinjer for ordningen. 

Søknad fremmes elektronisk til den kommunen anlegget ligger i via anleggsregisteret.no. Kommunen må videresende søknaden til fylkeskommunen innen 1. mai hvert år.

Retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer i Buskerud fylkeskommune

Formål

Tilskuddene skal bidra til egnede arenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsaler eller formidlingslokaler for billedkunst, i tillegg til utearealer. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av arenaer, men ikke til vedlikehold eller drift.

Vilkår for tilskudd

Arenaene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturarenaene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen. Arenaene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper, og skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

Utforming

Arenaer som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, blant annet § 29.

Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og utforming. Kommunen som framsetter søknaden må kvalitetssikre planene ved å innhente uttalelser fra relevant faglig hold, med mindre kommunen selv har slik kompetanse. Det forventes at kvalitetssikringen gjøres i henhold til omforente krav og standarder, som for eksempel Norsk Standard. Viken fylkeskommune skal påse at nødvendig kvalitetssikring er foretatt. 

Kulturarenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 10). Dette gjelder tilskudd til både nybygg, ombygging og modernisering.

Arkitektonisk utforming

Kulturarenaene må gis en god arkitektonisk utforming i samsvar med arenaens funksjon, samt etter regler gitt i plan- og bygningsloven.

Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukervennlighet, funksjonalitet og universell utforming. Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, men alle elementer i plan- og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en tilfredsstillende helhet ved både prosjektering og utførelse.

Sikkerhet

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Buskerud fylkeskommune må sørge for tilstrekkelig sikkerhet for tilskuddet i denne perioden. Dette kan gjøres ved krav om at søkere eksplisitt forplikter seg til å stille arenaene til disposisjon for kulturformål i 20 år. Eventuell bruksendring til annet enn kulturformål kan ikke skje uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Viken fylkeskommune.

Tilskuddssatser

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturarenaene. Maksimal tilskuddssats er kr 6 000 000. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. Dersom kulturarenaene skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer. 

Som vedlegg til søknaden kreves:

 • Behovsvurdering og kulturfaglig begrunnet arena- og funksjonsprogram
 • Opplysninger om søker
 • Dokumentasjon for eierskap til arena og/eller tomt samt avklart reguleringsformål
 • Tegninger av bygget på minimum 1:200 i plan og snitt. Situasjonsplan på minimum 1:500
 • Kostnadsoverslag minimum på skisseprosjektnivå
 • Dokumentert plan for finansiering
 • Planer for bruk, drift og skissert driftsbudsjett

Følgende aktører kan søke:

 • Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper
 • Institusjoner, stiftelser og aksjeselskaper med ideelt formål
 • Frivillige organisasjoner og samvirkeforetak (tidligere AL nå SA)
 • Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i et minst like langt tidsrom

Når andre enn kommuner/fylkeskommuner søker, må firmaattest og vedtekter for eierenhet og eventuelle leieavtaler og garantier for drift godkjennes av Viken fylkeskommune. Det er et krav at vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer det offentlige og/eller det frivillige kontroll med eierforhold og/eller drift.

Søknadsfrister og saksbehandling

Søknad må fremmes gjennom kommunen, som lyser ut egne søknadsfrister. Kommunen skal påse at søknaden fyller formelle krav, i tillegg til å avgi uttalelse til behovsvurderingen. Søk digitalt via anleggsregisteret.no. Den elektroniske søknadsprosedyren for idrettsanlegg gjelder også for kulturarenaene. Søknaden sendes elektronisk til kommunen hvor kulturarenaene er lokalisert.

Kommunenes frist for å oversende søknadene til Viken fylkeskommune er 1. mai.

Arenaer som har fått tilskudd

Artikkelliste