Tilskudd til istandsetting av kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i Buskerud

Istandsettingsprogrammet skal benyttes til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud. 

Formålet med ordningen

Istandsettingsprogrammet skal bidra til å nå målet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017–2027 (PDF, 6 MB) om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv. Programmet skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet av kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i Buskerud. Ordningen opprettholdes til midlene er fordelt.

Tiltak som støttes

Tilskuddsmidlene skal gå til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud. Utvendige arbeider prioriteres.

Det kan ikke søkes tilskudd til bygninger i museenes eie som er fredet etter kulturminneloven og står på sin opprinnelige plass. Det finnes en egen ordning for disse: tilskudd til fredete bygninger og anlegg i Viken.

Hvem kan søke?

Museene i Buskerud kan søke. De konsoliderte museene i Buskerud og Norsk Bergverksmuseum prioriteres. Søknad må sendes fra museets ledelse.

Finansiering

Det kan søkes om inntil 80 prosent av samlet prosjektkostnad fra istandsettingsprogrammet. Museene må selv bidra med 20 prosent egenandel. Egenandelen kan være i form av penger og/eller egen håndverkers arbeidsressurs. Timeprisen som kan beregnes for egen håndverker settes til kr 400. Dette skal føres som inntekt i finansieringsplanen. Arbeidet må ikke settes i gang før prosjektet er fullfinansiert.

Slik søker du

Søknad sendes til fylkeskommunen på e-post post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1709 Sarpsborg. Søknaden merkes «Istandsettingsprogram kulturhistoriske museumsbygninger».

Søknadsfristen er 1. november. 

Søknaden/prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende:

 • Kort beskrivelse av bygningens historie
 • Kort beskrivelse av skadeomfang/behov for vedlikehold og istandsettingsarbeider
 • Arbeidsbeskrivelse
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltaket
 • Fremdriftsplan
 • Fotodokumentasjon som viser bygningen i sine omgivelser og fra flere retninger. Opphavsrett skal oppgis, og merk at fotografier kan bli brukt i fylkeskommunens informasjonsarbeid. Fotografiene skal også vise skader på bygningen som planlegges istandsatt.

Følgende skal legges ved søknaden:

 • Enkel tilstandsbeskrivelse utført av antikvarisk fagkyndig. Norsk Standard, NS-EN 16096 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger benyttes som utgangspunkt. Ved mindre tiltak er det ikke nødvendig å benytte hele standarden, da er det tilstrekkelig med en enklere tilstandsbeskrivelse.
 • Tilbud/kostnadsoverslag fra håndverker med kompetanse på antikvariske istandsettingsarbeider (dokumentert praksis eller utdannelse).

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gjelder:

 • Det skal søkes om tilskudd før arbeidet igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er utført.
 • Arbeidet må ikke settes i gang før prosjektet er fullfinansiert.
 • Tilskuddet skal ikke gå til vedlikehold, standardheving eller modernisering.
 • Utvendige arbeider prioriteres, men det kan i særlige tilfeller også gis tilskudd til interiør. Arbeidene må utføres i henhold til antikvariske retningslinjer og prinsipper.
 • Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 80 prosent av samlet prosjektkostnad. Museene må selv bidra med 20 prosent egenandel. Egenandelen kan være i form av egne penger og/eller egen håndverkers arbeidsressurs. Timeprisen som kan beregnes for egen håndverker settes til kr 400. Dette skal føres som inntekt i finansieringsplanen.
 • Prosjektkostnader budsjetteres eksklusiv merverdiavgift der søker får denne avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene.
 • Følgende gjelder for tiltak som krever dispensasjon fra kulturminneloven: Dispensasjonssøknad må sendes fylkeskommunen i god tid før tiltaket planlegges igangsatt, og dispensasjon må innvilges før tiltak igangsettes.

Annen informasjon

Retningslinjer for istandsettingsprogrammet ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i møte 5. september 2019 (sak 50/19). Fullstendig informasjon om istandsettingsprogrammet finnes i retningslinjene (lenke). Vi ber om at søker leser retningslinjene før søknad sendes. 

Til toppen