Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Buskerud

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglig program for å styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelsesprodukter med utgangspunkt i kultur og kulturarv i Buskerud. 

Bakgrunn

«Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner. Norge har en storslått natur, et rikt mangfold av kulturminner og et kulturliv som fanger internasjonal oppmerksomhet på stadig flere områder.» (Meld. St. 19 (2016-2017) Opplev Norge - unikt og eventyrlig (reiselivsmeldingen)). 

Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivet ved at kulturbaserte opplevelser øker attraktiviteten til Norge som reisemål. Samarbeid mellom ulike næringer, inkludert kulturfeltet, er avgjørende for å utvikle gode produkter som bidrar til verdiskapingen i reiselivsnæringen.  

KulturArvOpplevelser ble opprettet i Buskerud fylkeskommune i 2018, som et samarbeid mellom kultur- og næringsfeltene, og er forankret i “Kulturminnekompasset. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027”. Programmet skal gi tilskudd til utviklingsprosjekter og sikre samarbeid mellom reiselivet og andre tilbydere av opplevelsesprodukter, og på den måten skape nye produkter og markedsmuligheter. Programmet videreføres i Viken fylkeskommune høsten 2020 med en ramme på 1.000.000 kr. 

Formål

Programmet skal styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelsesprodukter basert på kultur og kulturarv i Buskerud. Formålet er økt omsetning og helårsbesøk ved å kombinere kultur og kulturarv med mat og natur. Midlene kan benyttes til produktutvikling, testing i markedet, konseptualisering, utvikling av samarbeidsrelasjoner mot markedet, mv.  

I denne satsingen er ikke mobilisering målet, men reell utvikling av konsepter og produkter til et definert marked. Produktene skal ha realistisk potensiale til å være lønnsomme, og de skal dekke behovet for reiselivsopplevelser til konkrete målgrupper. Produktene skal også være miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftige. Det skal være tydelig i produktene som utvikles og selges at disse er Buskerudbasert. 

Hvem kan søke om midler?

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om midler. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. 

Det er en styrke om produkteier/-utvikler og markedsaktører samarbeider om prosjektet, og samarbeid mellom kulturaktører og reiselivsaktører er en fordel. 

Geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ikke et krav. Buskerud-baserte søkere kan samarbeide med relevante aktører utenfor Buskerud-regionen, men hovedinnholdet i prosjektet må ha tydelig eierskap i Buskerud. 

Hva kan det søkes om midler til? 

Det kan søkes om prosjektmidler til forprosjekt eller hovedprosjekt. 

Forprosjekt: Et forprosjekt skal ha definerte mål. Dette kan være å sette sammen ressursgrunnlag, sjekke ut markedspotensial, teste opplevelseskonsepter, søke samarbeidspartner og utforske mulige markedskanaler. Et forprosjekt skal berede grunnen for et hovedprosjekt, og anses som en avklarende fase. Det handler i stor grad om å lage skisser til konsepter, verifisere om de kan være salgbare i et marked og søke relevante samarbeidskonstellasjoner. 

Hovedprosjekt: Et hovedprosjekt skal ha konkrete mål, synlig ressursgrunnlag, klare samarbeidspartnere, en tydelig plan på hvordan mål skal nås, og hvilken effekt prosjektet skal ha. Et hovedprosjekt har markedspotensial, samarbeidspartnere, produkt og konsept godt synlig i sin søknad. I en søknad skal aktuelle markedskanaler/salgskanaler synliggjøres.  

Merk at det ikke gis tilskudd til: 

 • utgifter til ordinær drift 
 • utvikling av markedskanaler, nettsteder, salgsportaler, apper, mv.  
 • markedsundersøkelser 
 • fysiske investeringer 

Slik søker du

Søknad leveres i regionalforvaltning.no. Søknadsfrist: 15.10.2020. 

Søknaden utformes i henhold til mal i Regionalforvaltning.no. Prosjektbeskrivelsen skal i henhold til denne inneholde bl.a. mål, effektmål, forankring, organisering, aktiviteter, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan. Finansiering fra samtlige medvirkende private og offentlige parter må framgå.  

Alle punkter i malen skal besvares. Søknad skal være sendt inn før oppstart av prosjektet. 

Søknads- og vurderingskriterier 

 1. Prosjektet må være innenfor programmets/utlysingens formål og satsingsområder.  

 1. Prosjektet må være godt forankret hos søker og samarbeidspartnere. Signerte samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. 

 1. Prosjektet må bygge på et tydelig og definert grunnlag, være tuftet på reelle behov og muligheter, og partene som deltar må være godt samordnet.  

 1. Gjennomføringsevne. Denne må synliggjøres i søknaden blant annet med tidfestede aktiviteter som har tydelig kobling til kostnadsbudsjettet samt en gjennomarbeidet finansieringsplan. 
   
  Kriteriene 1 – 4 må være oppfylt for å kvalifisere til videre vurdering. Følgende kriterier legges til grunn for videre vurdering og prioritering av prosjektstøtte. 

 1. Prosjektet skal ha en klar intensjon om å utvikle produkter, markedsmuligheter og samarbeid mellom aktørene som inngår i prosjektet. 

 1. Prosjektet skal bidra til samhandling om konkrete prosjekter og aktiviteter. Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektets aktiviteter. Disse skal være tydelig spesifisert og avgrensede. Hver aktivitet skal knyttes til én (og bare én) post i kostnadsbudsjettet. 

 1. Støtte fra programmet skal medvirke til oppstart og gjennomføring av prosjektet. 

 1. God prosjektkvalitet (fullstendig søknad, tydelige mål, kostnadsbudsjett, finansierings- og framdriftsplan, mv.).

Prosjektet mål skal være målbare, og skal beskrives i to deler: 

a) Prosjektets effektmål: De langsiktige effektene og endringene som resultatene fra prosjektet skal gi. Eksempel: å øke omsetningen med 10 % kommende sommersesong. 
b) Prosjektets resultatmål: De konkrete resultatene fra prosjektarbeidet. Eksempel: to nye, salgbare opplevelsespakker med overnatting, bevertning og guiding til definerte målgrupper, levert i samarbeid med de andre aktørene i prosjektet.  

Det stilles ikke krav til bærekraftsertifisering av søkere, men det anses som en fordel om prosjektet gjør rede for hvordan bærekraft håndteres av søkerne. Det er ønskelig at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger til FNs 17 bærekraftsmål

Tilskuddsandel

Det kreves en egenandel på minimum 50% av tiltakets totalkostnad. Egenandelen kan bestå av egeninnsats og egenfinansiering fra en eller flere parter. Egenandel i form av egenfinansiering (rene penger) vil bli vektlagt i vurderingen av prosjektet. 

Arbeidstimer skal dokumenteres i regnskap hos søker. Fast takst for arbeidstimer er 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til 700 kr/time.

Statsstøtteregelverket

Et eventuelt tilskudd gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Slik støtte kan ikke overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode. Søker må derfor sikre at offentlig støtte og spesielt bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i inneværende budsjettår, samt de to forutgående budsjettår (2020-2019-2018) ikke overstiger dette beløpet. 

Kontakt

Knut Fossgard, rådgiver avdeling for distriktsutvikling, 
Tlf. 918 417 99,
E-post: knutfo@viken.no. 

Til toppen