Tilskudd til kunnskapsløft for kulturminnetema i Buskerud

Formålet med denne søknadsordningen er å bidra til å skape kunnskapsgrunnlag for kulturminnetema som vi har lite kjennskap til i dag i Buskerud.  

Hva kan man søke om?

Flere kulturhistoriske tema har per dags dato et mangelfullt kunnskapsgrunnlag jf. «Kulturminnekompasset. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027». Dette omfatter eksempelvis: 

 • Krig og forsvar   
 • Urbefolkning og minoriteter   
 • Fellesskapets og demokratiets kulturminner   
 • Rekreasjon og fritid  
 • Husmannsvesenet 

I denne ordningen kan man søke om støtte til prosjekter som fremskaffer ny kunnskap. Kunnskapen skal formidles bredt til ulike publikum, og det er et krav om at tilskuddsmottakere som et minimum skal levere en kort tekst til Viken fylkeskommunes nettsider. Andre typer formidling kan omfatte foredrag, skilting, nettside, film, podcast, avisinnlegg eller en fagtekst. 

Hvem kan søke? 

Stiftelser, foreninger, lag, eiere av kulturminner, kommuner og andre kulturarv-aktører inkludert innen arkiv-, museums- og undervisningssektoren (både studenter og forskere) kan søke ordningen.  

Gode prosjekter kjennetegnes av samarbeid mellom flere parter.  

Slik søker du

Søknad sendes til post@viken.no eller via eDialog. Du kan også sende som post til Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1709 Sarpsborg. Merk søknaden "Tilskudd til kunnskapsløft for kulturminnetema i Buskerud". 

Søknadsfristen er 15. juni 2020

Krav til søknad

Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om kulturminnetemaer vi i dag har liten kjennskap til, og skal omfatte områder innenfor Buskerudgeografien.

Søknader skal være kortfattet (ikke lenger enn 2 A4-sider) og den skal omfatte følgende punkter:

 1. Beskrivelse av prosjektet
  1. hva skal gjøres,
  2. hvordan skal det gjøres,
  3. hvem er involvert i prosjektet og
  4. hva skal det resultere i?
 2. Delfinansiering/egenandel – hva er prosjektets kostnad og hvem er samarbeidspartnere? 
  I denne ordningen fullfinansierer ikke fylkeskommunen prosjekter men hver enkelt søknad bedømmes individuelt. Søknaden skal ha et kortfattet budsjett som skal vise andre finansieringskilder. I noen tilfeller kan egenandelen omfatte innsats, men da skal dette kort begrunnes.
 3. Godkjenning – kan prosjektet iverksettes ved tildeling av midler?
  Dersom gjennomføringen av prosjektet krever godkjenning fra eiere og/eller offentlige myndigheter forutsettes det at denne foreligger innen søknadsfristen. Avtaler og godkjenning legges ved søknaden.
 4. Tilgjengelighet – flest mulig skal kunne ta del i resultatene.
  I søknaden skal det fremgå hvordan resultatene skal åpent tilgjengeliggjøres for flest mulig. Dette skal inkludere en kort refleksjon om universell utforming. Utover å skrive en kort rapport og en nettsidetekst (se punkt 5 rapportering og resultat), kan tilskuddsmottakere velge å tilgjengeliggjøre resultatene på ulike måter så lenge valgene er begrunnet. Måter å tilgjengeliggjøre resultatene på kan omfatte foredrag, skilting, nettside, film, podcast, avisinnlegg eller en fagtekst. Publikum skal ikke betale for tilgang til resultatene fra prosjekter støttet av denne ordningen. Både presentasjon og alt bakgrunnsmateriale, inkludert bilder, film og lyd, skal være kostnadsfritt tilgjengelig for publikum (open access). Viken fylkeskommune kan via publisering på egne nettsider bidra med å sikre åpen tilgang for allmennheten. Det er viktig at prosjektets resultater er tilgjengelig for flest mulig og universell utforming skal så langt det er mulig skal etterstrebes i formidlingen. I søknaden skal det foreligge en kort refleksjon om hvordan universell utfordring kan etterstrebes.
 5. Gjennomførbarhet – prosjektet kan gjennomføres.
  I søknaden skal det ligge en grov tidsplan for iverksetting, gjennomføring og oppfølging/videreføring av prosjektet slik at det er tydelig at det er gjennomførbart.
  • Prosjektet gjennomføres innen to år fra tildelingsdato.
  • Det skal klart fremgå at søker har rett kompetanse til å gjennomføre prosjektet

Søknadene bedømmes utfra disse fem punktene. Det ses som en fordel om prosjektet kan munne ut i utvelgelse av nye kulturmiljøer som dekker tema vi i dag har liten kjennskap til (se vedlegg - oversikt over verneverdige kulturmiljøer i Buskerud) (PDF, 3 MB).

Se også retningslinjer for ordningen (PDF, 252 kB).

Søknadsbehandling og tildeling

Viken fylkeskommunes enhet for kulturhistorisk formidling og verdiskaping leverer innstilling til Buskerud kulturminneråd som foretar den endelige prioriteringen. Utbetaling etter avtale.

Rapportering og resultat

Det skal lages en kortfattet rapport med vedlagt regnskap i etterkant av prosjektet. Etter at prosjektet er gjennomført skal en rapport på maksimalt 2 A4-sider sendes til Viken fylkeskommune og denne skal beskrive gjennomføringen av prosjektet og hovedresultatene.

Tilskuddsmottakere skal levere en kort artikkel til Viken fylkeskommunes nettsider på maksimalt ½ A4-side.

Til toppen