Tilskudd til skilt-, skjøtsels- og formidlingsprosjekter i Buskerud 2021

Kulturminner er en kilde til kunnskap og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre kulturminnenes historie og betydning tilgjengelig for folk flest. Formidling er et viktig forebyggende arbeid som vil bidra til å sikre kulturminnene fra slitasje, forfall og gjengroing. Gjennom å formidle kunnskap om kulturminnene vil vi også kunne bygge forståelse for den ressursen de representerer. 

«Kulturminnekompasset. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027»  (PDF, 6 MB) ble vedtatt i fylkestinget i Buskerud 27. april 2017. Planen er virksom frem til den erstattes av en ny regional plan for kulturminnevern i Viken fylkeskommune.  På bakgrunn av planens delmål 1: bred formidling av Buskeruds kulturarv inviterer Viken fylkeskommune til innmelding av formidlingsprosjekter i 2021. 

Hva kan det søkes om? 

Det kan søkes om delfinansiering og/eller faglig støtte til å gjennomføre tiltak som berører kulturminner og kulturhistoriske vandringsruter for 2021:

  1. Kulturminner (Kulturminnekompasset – handlingsprogram 2019-2020 punkt 1.2.3). For eksempel:

    - Skilting, informasjonstavler eller annen formidling, tilrettelegging og skjøtsel av kulturminner.

    - Formidling, sikring eller bevaring av kildematerialer knyttet til kulturminner. 

  2. Kulturhistoriske turstier og ferdselsminner (Kulturminnekompasset – handlingsprogram 2019-2020 punkt 1.2.4). For eksempel:

    - Skilting av kulturhistoriske ruter, for eksempel oldtidsveier, pilegrimsled og vandringsruter over fjellheimen, også kjent som nordmannslepene.

    - Skilting av kulturminner knyttet til ferdsel, for eksempel varder, hulveier, kulturminner knyttet til ferdsel på vann, stasjonsbygg og andre kulturminner knyttet til jernbanen, men også kulturminner som ligger langs eller i seg selv er viktige for kulturhistoriske ferdselsruter.   

Hvem kan søke? 

Offentlige aktører, organisasjoner og foreninger i Buskerud kan søke denne ordningen. Samarbeidsprosjekter prioriteres. 

Om skilting og skjøtsel av kulturminner 

Fylkeskommunen har, etter kulturminnelovens paragrafer, ansvar for anskueliggjøring og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner (kulturminner fra før 1537). I tiltak som berører automatisk fredete kulturminner skal fylkeskommunen være involvert, blant annet gjennom utarbeiding av skjøtselsplan.  

Det kan på lik linje søkes om støtte for tiltak som berører nyere tids kulturminner. Ved skilting av nyere tids kulturminner hvor Viken fylkeskommune er involvert utarbeides en skjøtselsplan. 

For mer informasjon om skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud, se veilederen "Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud" (PDF, 3 MB)

Utfylt søknad sendes til: post@viken.no

Søknadsfrist er fredag 25. september 2020.

Til toppen