Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftlivets ferdselsårer. Søknadsfristen i 2020 er 1. februar.

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

   

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.

Kommunene i Viken vil kunne søke om støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsrutiner og frister vil bli utarbeidet i løpet av første kvartal i 2020.
 

Tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Godkjente lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater får tilskudd for å gi opplæring.

Du kan søke om midler til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Til toppen