Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

 Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole


Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.


Viken fylkeskommune utlyser nå støtte på 50.000 kroner til kommuner i fylket som vil delta i EU-programmer. 


Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene.


Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter kan søke om tilskudd. Prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling vil bli prioritert.


Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring for 2021.


Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. 


Det kan søkes om tilskudd til kritiske aktiviteter for reiselivsnæringen som følge av Korona-pandemien. Formålet er å finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler.


Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Eier eller forvalter du et fredet eller vernet fartøy kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold for 2021.

Viken fylkeskommune tilbyr støtte til fjerning av stillehavsøsters ut 2020. 


Bedrifter med liten eller ingen kunnskap innen forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte via Forregions program dersom de har mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.


Gjennom tilskudd skal fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie settes i stand som et grunnlag for ivaretakelse av kildeverdi, opplevelsesverdi, bruk og verdiskaping. Posten skal bidra til å støtte private eiere i deres arbeid med å ta vare på kulturminner og kulturmiljø. 

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist

er 1. februar 2021.


Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter.


Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.


Eier du en fredet bygning som er eldre enn 1537 kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold for 2021.


For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). 


Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.


Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak for 2021.


Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.


Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.


Lærebedrifter og opplæringskontor som har tegnet kontrakt med lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, kan søke om ekstra midler til veiledning.  


Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Hovedmålet med ordningen er å bidra til et rikt næringsliv og lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Du kan søke om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  

Fag- og yrkesopplæringen opplever utfordringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er høyt, og det er en risiko for at færre får læreplass høsten 2020. Nye lærebedrifter eller bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater enn de vanligvis gjør, kan søke om støtte. 


Alle saker
Til toppen