Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

 Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.


Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene.


Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter kan søke om tilskudd. Prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling vil bli prioritert.


Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. 


Det kan søkes om tilskudd til kritiske aktiviteter for reiselivsnæringen som følge av Korona-pandemien. Formålet er å finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler.


Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Viken fylkeskommune tilbyr støtte til fjerning av stillehavsøsters ut 2020. 


Bedrifter med liten eller ingen kunnskap innen forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte via Forregions program dersom de har mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.


Det kan søkes om tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftlivets ferdselsårer. Søknadsfristen i 2020 er 1. juli.


Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter.


Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.


For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2).


Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.


Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.


Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.


Lærebedrifter og opplæringskontor som har tegnet kontrakt med lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, kan søke om ekstra midler til veiledning.  


Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Hovedmålet med ordningen er å bidra til et rikt næringsliv og lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknandsfristen for 2020 er utløpt.

Du kan søke om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  


Fag- og yrkesopplæringen opplever utfordringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Tallet på permitterte lærlinger og lærekandidater er høyt, og det er en risiko for at færre får læreplass høsten 2020. Nye lærebedrifter eller bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater enn de vanligvis gjør, kan søke om støtte. 


Private og offentlige fagskoler kan som om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Viken fylkeskommune har overtatt ansvaret for en tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling av kommunale omsorgstjenester. 


Viken fylkeskommune gir tilskudd til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet.

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.


Alle saker
Til toppen