Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole


Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken.


Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter kan søke om tilskudd. Prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling vil bli prioritert.


Kommunene i Viken kan søke om støtte til bredbåndsutbygging. Søknadsrutiner og frister vil bli utarbeidet i løpet av første kvartal i 2020.


Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.


Det kan søkes om tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftlivets ferdselsårer. Søknadsfristen i 2020 er 1. februar.


Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.


Hovedmålet med ordningen er å bidra til et rikt næringsliv og lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner.  

Du kan søke om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen for 2020 er 1. april.


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.  


Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Viken fylkeskommune har overtatt ansvaret for en tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling av kommunale omsorgstjenester. 


Viken fylkeskommune gir tilskudd til bevaring av kulturhistorisk verdifulle bygninger og anlegg som ikke er fredet.

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.


Alle saker
Til toppen