Retningslinjer – Regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

A. Hjemmel

De to tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket er underlagt forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 20. desember 2019. Forskriften er hjemlet i Jordlovas §3 og §18, forskriften trer i kraft 1. januar 2020. Vedtak om tilskudd treffes av fylkeskommunen (forskriftens § 9).

B. Formål med de to tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

C. Tilskuddsmottaker

 • Tilskudd kan gis kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Søkere fra Oslo kan også søke.
 • Det kan også gis RT-midler (Se forskrift av 20. desember 2019, §2 og §3) til foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.
 • En del av tilskuddet kan, på visse vilkår (se forskriften §2 og §4), gis til tiltak administrert av fylkeskommunen.

D. Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

E. Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

F. Krav til søknad om tilskudd. Søknadsfrist.

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 15. mars hvert år, men for 2020 er søknadsfristen for begge ordninger satt til 1. april 2020.

Viken fylkeskommune sees som ett samlet søknadsområde der forskjellige tiltak prioriteres fra samlet pott.

Søker skal benytte søknadsskjema publisert av fylkeskommunen på fylkeskommunens digitale forvaltningsportal, dette betyr at søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Regionalforvaltning.no

G. Tilskuddsutmåling

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75% av kostnadene, begrenset oppad til 75% av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.

H. Utbetaling av tilskuddsmidlene

Utbetaling gjøres etter skriftlig anmodning fra søker til fylkeskommunen.
Fylkeskommunen kan utbetale deler av tilskuddet etter hvert som søkeren godtgjør framdrift i gjennomføring av tiltaket. For å motta sluttutbetaling må søkeren innen fastsatt frist sende regnskap og sluttrapport for tiltaket til fylkeskommunen.

I. Melding om og godkjenning av endringer

Dersom tiltaket blir forsinket eller ikke kan gjennomføres som forutsatt i vedtaket, skal tilskuddsmottaker melde fra til fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan, etter søknad, godkjenne endringer på visse vilkår, se forskriften.

J.  Krav om at søker setter seg inn i forskriftens bestemmelser

Søkeren plikter å sette seg inn i forskriftens bestemmelser. 
Når søkeren aksepterer tilsagn om midler, aksepterer søkeren å følge forskriften og vedtak med de gitte vilkår
Forskriften inneholder bla. bestemmelser om at:

 • vedtak om tilskudd fattes av fylkeskommunen.
 • vedtak kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven
 • fylkeskommunen har adgang til å gi dispensasjon i visse tilfeller
 • fylkeskommunen kan føre kontroll og stedlig kontroll med at vilkår for utbetaling er oppfylt * søker plikter å gi alle opplysninger som fylkeskommunen finner nødvendig for sin kontroll
 • Landbruksdirektoratet har samme myndighet som fylkeskommunen i enkeltsaker
 • det kan kreves at utbetalinger reduseres, stanses eller kreves helt eller delvis tilbake.

Videre må søker bekrefte tilsagn og vilkår ihht forskrift og retningslinjer ved å signere og sende inn aksept av tilsagn om tilskudd.  Søker aksepterer også forskriftens krav knyttet til utbetaling, endringer, opplysningsplikt og kontroll, tilbakebetaling og sluttrapport/regnskap.

K. Kriterier behandlet i Det regionale Partnerskapet i landbruket i Viken fylkeskommune

Forskriften forutsetter at tilskudd kan gis i medhold av føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

Partnerskapet i landbruket i Viken fylkeskommune har fastsatt følgende prioriteringer innenfor rammene som er gitt i forskriften:

Tiltakene

 • Forskriften er utformet generelt, og åpner for forskjellige tiltakstyper. Det er ikke foretatt geografiske eller tematiske inndelinger i forskriften.
  Det kan velges ut særskilte prioriteringer i det enkelte søknadsår
 • De forskjellige tiltakstyper som det søkes om i Oslo kommune og Viken fylkeskommune prioriteres fra Oslo og Vikens samlede pott til formålet
 • Tiltak innen næringsutvikling i skogbruk eller kombinasjon jordbruk og skogbruk, kan, på linje med andre tiltak, prioriteres
 • Det oppfordres til fellesprosjekter, og at en av aktørene står som hovedsøker
 • Tiltak på regionalt nivå vil prioriteres foran tiltak på landsdelsnivå og nasjonalt nivå.
 •  Effektene av midler og tiltak skal tilfalle Oslo og Viken
 • Alle kurs/arrangementer det søkes om, skal være åpne og offentlig kunngjorte, også for deltakere utenfor søkende organisasjon.
 • Studieturer kan støttes dersom det inngår som en del av et større prosjekt

Søknadene

 • Oslo og Viken fylkeskommune sees som ett samlet søknadsområde med samme søknadsfrist, regler og retningslinjer
 • Det kan tas hensyn til søknader som må sees i sammenheng med andre støtteordninger knyttet til landbruket
 • Søknaden må tydeliggjøre:
  • Hensikt og begrunnelse
  • Redegjørelse for aktivitetene i tiltaket
  • Budsjett og milepælplan
 • Søknadens økonomiske størrelse må være utløsende for tiltaket
 • Egenandel kan bestå av egne midler samt egeninnsats i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 • Søknad om støtte til tiltaket må sendes inn og behandles før oppstart av selve tiltaket
Til toppen