Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken

Det kan søkes om tilskudd til kritiske aktiviteter for reiselivsnæringen som følge av Korona-pandemien. Formålet er å finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler.

Tilskuddsordningen er en del av at Viken fylkeskommune 26. mars 2020 vedtok at det skulle prioriteres særskilte tiltak for reiseliv som del av “Vikenpakka - tiltak for Vikensamfunnet”.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt til 15. juni, men søknader vil tas imot og vurderes fortløpende for å sikre raskest mulig saksgang.

Hvem kan søke

Destinasjonsselskaper i Viken, samt næringsselskaper og innovasjonsaktører som jobber på vegne av reiselivsbedriftene.
Enkeltbedrifter eller enkeltpersoner kan ikke søke.

Søknaden må beskrive følgende:

1)      Kritiske behov

Søker må beskrive og blir vurdert ut ifra behovet som beskrives, hva som er kritisk, og hvorfor det er kritisk. Dette skal være Korona-relatert.

2)      Kritiske aktiviteter

Søker skal beskrive kritiske aktiviteter i nå-situasjon og fremover som vil styrke mulighetene for gjenåpning. De definerte aktivitetene i prosjektet skal svare opp behovene som er beskrevet i punktet over. Søker må beskrive om aktivitetene har vært planlagt før Koronaperioden eller om det er ny aktivitet som følge av ny situasjon med Korona.

3)      Forventede effekter

Søker må beskrive hva som er forventede effekter for reiselivsnæringen på kort eller lang sikt av å sette i gang de kritiske aktivitetene som er beskrevet.

4)      Utløsende effekt av å motta midler fra Fylkeskommunen

Søker må beskrive og begrunne hvorfor aktivitetene ikke kan gjennomføres innenfor eksisterende rammer og finansiering av organisasjonen(e). Det betyr bl.a. hvorfor aktivitetene ikke kan bli finansiert ved å omprioritere tilgjengelige midler i organisasjonen eller hvorfor aktivitetene ikke kan støttes fra andre offentlige tiltakspakker i forbindelse med Koronapandemien. Søker skal synliggjøre hvorfor midler fra denne ordningen er avgjørende for at tiltakene blir gjennomført.

5)   Andre midler fra det offentlige

Søker skal opplyse om andre søknader (under behandling) eller tilskudd fra Viken fylkeskommune og andre offentlige aktører i 2020. Fylkeskommunen vil vurdere søknadene i sammenheng med andre søknader i våre tilskuddsordninger. Ved behov for prioritering av søknader vil fylkeskommunen foreta en vurdering og prioritere blant de som er hardest rammet av krisen.

Øvrige krav til søknaden

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no
 • Det skal foreligge tids- og aktivitetsplan for gjennomføring. Det kan være både kortsiktige og langsiktige mål for aktivitetene.
 • Det skal være en kobling mellom aktiviteter og poster i kostnadsplanen. Dvs. at kostnadsbudsjettet skal være et aktivitetsbudsjett.
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet.

Vilkår for støtte

 • Det kan tildeles normalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Tilskuddet kan matches med egeninnsats (timer). I noen tilfeller kan støttegrad over 50 % vurderes.
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. Egeninnsats utregnes på samme måte som lønn (se punkt under).
 • Det gis kun støtte til faktiske kostnader. Timelønn utregnes som 1,2 promille av årslønn opp til grensen på kr. 700,-.
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader​.
 • Fysiske investeringer støttes ikke.
 • Søkerne må disponere støtten slik at den ikke er i strid med statsstøtteregelverket. Midlene må ikke brukes til kommersiell aktivitet.
 • Prosjektet skal være fullfinansiert.
 • Oppstart av prosjektet kan være fra søknadstidspunktet, f.eks. for sommerkampanjer, men da må søker gjennomføre aktivitetene på egen risiko pga. usikkerhet om tilsagn. 

Størrelse på prosjekter

Både større og mindre prosjekter kan søke om midler fra ordningen. Prosjektene og ambisjonene må avspeile tilgjengelige ressurser. Fylkeskommunen vurderer samarbeidsprosjekter meget positivt, men det er ikke et krav.

Statsstøtteregelverket

Søkerne må disponere støtten slik at den ikke er i strid med statsstøtteregelverket.­­­­­­­­

Midlene skal ikke brukes til kommersiell aktivitet. Dersom selskapet også driver økonomisk aktivitet i den forstand at man opererer i et marked der det kan være konkurranse om oppdragene, forutsetter vi at regnskapet skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten i selskapet. Tilskuddsmottaker må i sluttrapporteringa kunne dokumentere at tilskuddet har gått til ikke-økonomisk aktivitet.

Til toppen