Tilskudd til fjerning av stillehavsøsters

Viken fylkeskommune tilbyr støtte til fjerning av stillehavsøsters ut 2020. 

Om ordningen

Stillehavsøsters er en invaderende, fremmed art, som i tillegg til å fortrenge stedegne arter, også medfører problemer for badende på grunn av skarpe skjell og revdannelse. Det nasjonale målet er å redusere bestander av stillehavsøsters. Dette må gjøres målrettet der hvor trusselen og skadene er størst.

Viken fylkeskommune tilbyr kommuner og NAV-kontorer med flere støtte til plukking i egen regi ut 2020. Støtten skal bidra til å finansiere utstyr og eventuelt arbeidsledere og lignende.

Formålet med støtten er å bidra til medfinansiering, slik at noe av stillehavsøstersen kan fjernes. Dette gir en mulighet til å kunne redusere kuttskader og lignende for badende og andre brukere av de mest populære friluftsområdene av kysten vår. Noe rydding vil også redusere spredning og omfang til neste år, hvilket kan bidra i å stagge miljøproblemet.

Øvre, samlet beløp er på kr 150 000,-.

Støtten er hentet fra fylkeskommunens midler til vannforvaltning i 2020.

Søknader kan sendes inn fortløpende. Søknader som oppfyller kriteriene, vil få støtte fram til øvre beløp er nådd. Når øvre beløp er nådd, opplyses det om dette på viken.no.

Kriterier for støtten:

 • Ryddingen av stillehavsøsters skal skje langs Vikens kystlinje i løpet av 2020.
 • Rydding på strender og friluftsområder som benyttes av mange, eller der østersen utgjør et særlig miljøproblem, vil bli prioritert.
 • Mest mulig kostnadseffektive prosjekter vil bli prioritert (mest rydding for pengene).
 • Midlene skal dekke maks. 50% av kostnadene. I kostnadene kan egeninnsats inngå.
 • Det gis ikke generelt driftstilskudd.

Krav til søknaden

Tilskuddet går til å finansiere utstyr, bidrag til arbeidsledere eller lignende som er nødvendig for å gjennomføre plukkingen.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, tidsrom for gjennomføringen og et budsjett som viser hvordan midlene er tenkt brukt. Søknaden skal beskrive hvorfor tilskuddet er nødvendig og hvilke andre ressurser som benyttes og utløses (for eksempel frivillig innsats).

Hvis søker organiserer flere aktører, må det framgå av søknaden, inkludert hvem som er juridisk og økonomisk ansvarlig.

Søker må ha et organisasjonsnummer.

Søknaden må oppfylle kravene i utlysningsteksten og forplikte seg til rapportering.

Slik søker du

Søknaden sendes på e-post til post@viken.no

Behandling av søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er 2 uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket Klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er 3 uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Krav om rapportering

Sluttrapport med regnskap for bruk av midlene sendes til post@viken.no innen 1.mars 2021.

Rapporten skal beskriver gjennomføringen, antall deltakere, mengder stillehavsøsters plukket og hvordan midlene er brukt. Eventuell skriftlig dokumentasjon utarbeidet i prosjektet skal følge denne rapporten.

 • Midlenes må disponeres som beskrevet i søknaden.
 • Midlene kan ikke omdisponeres med mindre dette er godkjent etter søknad til Viken fylkeskommune.
 • Midler som ikke benyttes etter forutsetningene, skal tilbakeføres til fylkeskommunen så snart som mulig. Fylkeskommunen må kontaktes i forkant av tilbakeføringen.
 • Manglende rapport fører til krav om tilbakebetaling.
 • Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsynsrett i tilskuddsmottakers regnskap mv.
 • I aktuelle sammenhenger skal det informeres at tiltaket har fått støtte via Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo benyttes som du finner på viken.no

Beløp over kr 50 000 deles i to. Sluttbeløpet utbetales ved rapportering.

Viken fylkeskommune forventer at søker tar hensyn til krav om universell utforming og miljø, etisk og sosialt ansvar for forsvarlig produksjon, handel og forbruk mv.

Til toppen