Tilskudd til fredete bygninger og anlegg i Viken

Det kan søkes om tilskuddsmidler til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet etter kulturminneloven.

Om ordningen

Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven.

Hvem kan søke

Privatpersoner, stiftelser, styret i forening/organisasjon/sameie, kirkesogn, sogneråd, frivillige organisasjoner e.l. kan søke.

Tildelingskriterier

Hovedkriteriet for tildeling av tilskudd er at midlene skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som en følge av at det må utvises antikvariske hensyn ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av fredete bygninger, i samsvar med fredningsformålet.

Midlene skal ikke dekke ordinært vedlikehold, innvendig standardheving og modernisering, moderne tekniske installasjoner eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.

Det kan gis noe støtte til profesjonell planlegging og oppfølging av større istandsettingstiltak. Istandsettingsarbeider som vil bli prioritert er

  • tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
  • midlertidig sikring
  • tiltak som sikrer bygninger og anlegg det er få av

Tilskudd fra kulturminnemyndighetene er et tilskudd til eierens utgifter. Det forutsettes at eier/tiltakshaver har en egenfinansiering eller annen egeninnsats av et visst omfang.

Tiltak skal være godkjent av Viken fylkeskommune som kulturminnemyndighet før de igangsettes. Du må sende egen søknad for tiltak som krever dispensasjon for fredning.

Informasjon om søknad

Det vil bli laget et digital søknadsskjema gjennom digisøk i 2020. Mer informasjon om hvordan du går fram for å søke vil bli kunngjort når søknadsskjema er klart.

Søknadsfrist

Søknadsfrist vil være 4. kvartal 2020. Nærmere frist vil bli kunngjort. 

Behandling av søknad

Søknadene vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet. 

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Viken fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Viken fylkeskommune, e-post: post@viken.no, ev. Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Frist for å klage er tre uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.

Rapportering

Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med revisjonsbekreftet regnskap. Viken fylkeskommune kan kreve særattestasjon fra revisor på prosjektregnskap og eventuelt timelister knyttet til tiltaket. Dette kravet vil i så fall framgå av tilskuddsbrevet.

Du dokumenterer tiltaket med bekreftet regnskap og sluttrapport for arbeidene. Rapporten skal beskrive hvordan arbeidene er gjennomført, gi opplysninger om utgifter og hvordan tilskuddet er brukt. Arbeidet skal dokumenteres med bilder tatt fra før, under og etter de utførte tiltakene. Materialbruk, verktøybruk og metoder skal beskrives. Utarbeidelse av sluttrapporten skal inngå i din kontrakt med utførende håndverker/firma, og skal foreligge før sluttutbetaling.

Dersom arbeidene går over flere år, skal du sende inn statusrapport og regnskap hvert år innen 15. januar.

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Likeledes har Riksantikvaren og Riksrevisjonen adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene.

Til toppen