Tilskudd til friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftslivets ferdselsårer. Søknadsfrist er 1. februar 2021.

Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer. Det legges opp til en tung satsing i Viken, og målet er at alle kommunene skal lage planer for friluftslivets ferdselsårer (planer for stier, løyper, sykkelstier og/eller ro- og padleleder) i løpet av prosjektperioden (2019–2023). Til dette arbeidet kan kommunene søke om midler.

Første fase i satsingen er å få oppdatert kartdatabasene til Kartverket. Første prioritet er databasen for tur- og friluftsruter (det som er merket og skiltet), men i flere kommuner er det også behov for oppdatering av grunnlagsdatabasen (stier og traktorveier).

Slik søker du

For 2020 kan kommunene søke om kr 30 000 i støtte til å oppdatere tur- og friluftsrutedatabasen (og i tillegg kartgrunnlaget etter kapasitet). Det kan også søkes om inntil kr 50 000 i støtte til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer.

Alle kommunene som er klare til å starte opp arbeidet oppfordres til å søke om støtte. For kommuner som trenger mer tid for å komme i gang, legger vi opp til tilsvarende, årlige utlysninger i hele prosjektperioden.

Vi oppfordrer til et tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre relevante aktører.

I den grad det blir nødvendig å prioritere søknadene for 2020, prioriteres

  • kommuner i Akershus og Buskerud (fordi Akershus og Buskerud søkte om prosjektstøtte i 2019)
  • kommuner som har gjennomført friluftslivskartlegging (i utgangspunktet et krav for å få støtte)
  • kommuner som har ambisjoner om å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer

Nasjonalt prosjekt

Satsingen på planer for friluftslivets ferdselsårer er forankret i Nasjonal handlingsplan for friluftsliv, og Miljødirektoratet har utviklet en metodikk for arbeidet. Det er også ansatt en nasjonal prosjektleder som vil følge opp arbeidet på nasjonalt plan.

Buskerud og Akershus fylkeskommuner mottok i 2019 prosjektmidler fra Miljødirektoratet til arbeid med friluftslivets ferdselsårer, og Viken fylkeskommune vil søke Miljødirektoratet om nye prosjektmidler for 2020.

Til toppen