Tilskudd til internasjonale forprosjekter

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter.

Ordningen utlyses som en del av Viken fylkeskommunes tiltakpakke for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i forbindelse med korona-situasjonen.

Les mer om tiltakpakken.

Om ordningen

Det skal legges til rette for regional utvikling i Viken, og internasjonalt samarbeid er et middel i dette arbeidet. Forprosjektordningen skal gjøre det enklere å få til internasjonalt samarbeid, og programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrommet til å starte de nødvendige oppstartsprosessene som ligger til grunn for deltakelse i EU- eller Interreg-programmene. 

Formålet med ordningen er å øke kompetansen hos ulike aktører i fylket, og generere aktivitet som kan føre til internasjonale prosjekter. Eksempler på tiltak som støttes er kompetansehevende tiltak, søknadsskriving og partnersøk. 

Det er ønskelig at søknad/ prosjekt kan vise til koplinger mellom prosjektets tema og FNs bærekraftsmål.  

Hva kan det søkes støtte til?  

I utviklingen av et EU- prosjekt kan det være mange ulike måter å gå frem på. Det kan være alt fra å reise til en konkret samarbeidspartner for å kvalitetssikre aktøren, prosjektmøte i forkant av innlevering av en EU/ Interreg/ EØS søknad, eller det kan være innleie av hjelp for å skrive søknaden.   

Hvem kan søke midler 

 • Kommuner
 • Næringsklynger/aktører
 • Forskningsmiljøer
 • Frivillig sektor
 • Ungdomsorganisasjoner
 • Kulturorganisasjoner/ aktører
 • Høyskole og universitet
 • Fagskole

Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norges eller Norges Forskningsråds støtteordninger.

Slik søker du

Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no. Det er løpende søknadsfrist.

Vilkår for støtte 

Krav om egenfinansiering er på minimum 50 %, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge. Det må vises i kostnadsbudsjettet og aktivitetsplanen hvor eventuell egeninnsats settes inn. 

Støtten kan utgjøre maksimalt 50% av forprosjektkostnaden, begrenset oppad til kr. 100 000,- og gjelder følgende EU- program:   

 • Horisont 2020/ Horisont Europa
 • Interreg- programmer
 • Kreativt Europa
 • Erasmus+ strategisk partnerskap (spesielt innen samhandlingen skole og næringsliv). 
 • Erasmus+ (Tidligere Aktiv Ungdom programmet, samt mobilitetsprosjekter). 
 • EØS- ordningen

Kr. 75.000,- utbetales ved innvilgelse av forprosjektet, og kr. 25.000,- når kriteriene er oppfylt. 

Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens statsstøttereglement.  

Til toppen