Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysning (oppdatert oktober 2020)

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). 

Da søknadene som kom inn innen fristen 4. juni 2020 var ferdigbehandlet, var det igjen midler. Derfor lyses tilskuddsordningen ut på nytt fra oktober 2020, med noen justeringer - disse er merket med *.
Nå vurderes søknader fortløpende.

Etterspørselen etter denne støtten har vært stor og det er mulig at Viken fylkeskommunes midler til ordningen vil bli benyttet til de søknadene som allerede er kommet inn.

Søknader innsendt etter kl. 12.00 tirsdag 17. november risikerer å ikke bli realitetsbehandlet. De som allikevel blir vurdert vil få en beskjed om dette etter innsendt søknad.

Hva er nytt i utlysningen KIB-2?

 • Bedrifter med mer enn 25 årsverk kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd.
 • Bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. 
 • Søknadene vurderes etter flere kriterier.
 • Løpende søknadsfrist *
  I forrige runde var søknadsfristen 4. juni 2020.

Hva kan du søke om?

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt.

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å 

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak  
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring  
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen 
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud 

Hvem kan få støtte? 

Bedrifter med mer enn 25 årsverk, som er i en krevende situasjon på grunn av koronautbruddet, kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. Bedriften må være påvirket av koronakrisen og de tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning nasjonalt og internasjonalt. For å møte denne situasjonen er det nødvendig at bedriften gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.  

Bedrifter som oppfyller kravene over kan søke om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Bedrifter i alle bransjer kan søke om støtte. Søker skal ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke. 

Hva kan det gis tilskudd til? 

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 
 • Datasikkerhet 
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  
 • Gi arbeidstakere norskopplæring 
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud 

Dette utelukker ikke andre områder. 

Krav til kompetansetiltaket

Bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Opplæringsplan skal være godt forankret hos bedriftens ansatte.

 • Opplæringen det søkes støtte til skal komme i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke støtte til opplæring som er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav. Det gis heller ikke støtte til opplæring som det er knyttet plikttjeneste til.  
 • Opplæringen må gi de ansatte en kompetanseheving som har en langsiktig effekt for den enkelte deltager og for bedriftens utvikling.   
 • Opplæringen skal skje i regi av en ekstern leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon (signert samarbeidsavtale med ekstern kursholder)
 • Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.  
 • Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres, for eksempel i form av et kompetansebevis.  
 • Tiltaket skal være forankret hos tillitsvalgte.

Prioriteringskriterier

 • Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger til FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. Det samme gjelder dokumentert integreringsarbeid i bedriften.
 • Bedriftens betydning for lokalsamfunnet vektlegges. Konsekvenser for lokalsamfunnet dersom bedriften må redusere eller avvikle sin virksomhet vil bli vektlagt. Det samme vil mulighetene for alternativ sysselsetting for ansatte dersom bedriften må redusere eller avvikle.  
 • Bedriften må kunne sannsynliggjøre sin gjennomføringsevne. Økonomisk status blir vurdert.  

Øvrige vilkår

 • Hvis det det er reelle lønnskostnader inne i budsjettet, så er timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time. Men det skal sees i sammenheng med event. NAVs støtte, hvis det er koblet til permittering.
 • Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. 
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. 
 • Bedriften må stille med minimum 25% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under punkt a). 
 • Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen *
 • Støtten gis som bagatellmessig støtte i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. 

Hva er ikke en del av denne støtteordningen

 • Det gis ikke støtte til bedriftens ordinære opplæring
 • Det gis ikke støtte til opplæring som er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav
 • Det gis ikke støtte til opplæring det er knyttet plikttjeneste til
 • Det gis ikke støtte til ideelle organisasjoner
 • Det gis ikke støtte til offentlige aktører

Hvordan søke? (Slik søker du)

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no
Fra oktober 2020 er det igjen anledning til å søke tilskudd via denne ordningen. Søknader vurderes fortløpende så lenge det finnes midler.

Saksgang:

 • Søknader vurderes fortløpende *
 • Prosjektene som best tilfredsstiller kriteriene blir prioritert ved tildeling
 • Fylkesråd for næring og tannhelse beslutter tildeling av støtte.
 • Viken fylkeskommunens klagenemnd er klageinstans 

Utbetaling og rapportering  

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjekt med resultater og måloppnåelse. Det skal føres et særskilt prosjektregnskap for tiltaket og bekreftes av autorisert revisor, og det skal fremlegges dokumentasjon på gjennomført opplæring. 75% av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.  

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om ordningen?

Til toppen