Tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et rikt næringsliv og lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Prosjektene skal være innenfor tema og satsingsområder i de regionale planene innenfor næringsutvikling. Les mer i:

Slik søker du

Søknadsfristene i 2020 var 22. april og 8. juni.

Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om tilskudd til forstudier, forprosjekt eller hovedprosjekt.

Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til må oppfylle flere av disse målene:

 • Legge til rette for fremtidsrettet næringsutvikling, og nye arbeidsplasser
 • Legge til rette for å beholde arbeidsplasser, samt behov for omstilling. 
 • Utløse lokalt og regionalt samarbeid i større prosjekter, gjerne på tvers av kommunegrenser
 • Bidra til innovasjon og nyskaping
 • Bidra til en bærekraftig nærings- og lokalsamfunnsutvikling
 • Bidra til økt attraktivitet for næringsliv, befolkning og tilreisende

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav.

Hvem kan søke om midler?

Det er kun aktører innenfor Vikens distriktskommuner som kan søke om midler fra denne ordningen. Det er Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Krødsherad, Marker og Aremark kommuner.

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling kan søke om midler.

Vilkår for støtte

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader​
 • Fysiske investeringer støttes ikke
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år om gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte
 • Prosjektet skal være fullfinansiert

Krav til søknaden

 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet
  (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden.
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og beskrivelse av lokale utfordringer basert i lokale planer og strategier.
 • Eventuell prosjektorganisering angis prosjekteier og prosjektleder
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter    
 • Aktiviteter må beskrives med link til kostnadsplanen.
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet.

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode.

Til toppen