Tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Du kan søke om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Tilskuddsordningene er noen av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Viken fylkeskommune forvalter tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket. Begge er underlagt forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Ordningen RT-midler erstatter i stor grad den tidligere ordningen UTmidler

Formål med de to tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke?

  • Tilskudd kan gis kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Det kan også gis RT-midler til foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.
  • En del av tilskuddet kan, på visse vilkår, gis til tiltak administrert av fylkeskommunen.
  • Søkere fra Oslo kan også søke.

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er februar/mars hvert år.

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no

Tilskuddsutmåling

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75% av kostnadene, begrenset oppad til 75% av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Tilsagnet om midler er gyldig i tilsagnsåret og to påfølgende år.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering.  Forskriften inneholder også regler om kontroll og eventuell tilbakebetaling.

 

 

Til toppen